Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.93-06
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2018 (93)
Ulga podatkowa jako mechanizm stymulowania zachowań mikro i małych przedsiębiorstw. Prezentacja wyników badań.
(TAX RELIEF AS A MECHANISM TO STIMULATE THE BEHAVIOR OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES. PRESENTATION OF TEST RESULTS.)

Authors: PIOTR KASPRZAK
KATEDRA ANALIZY EKONOMICZNEJ I FINANSÓW, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII, POLITECHNIKA GDAŃSKA
Keywords: tax relief SME scetor tax system
Year of publication:2018
Page range:10 (57-66)
Klasyfikacja JEL: H25
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to present the results of research conducted from January to April 2018. The study on the stimulating role of income tax realized by the system of reliefs was performed in micro and small enterprises from the Pomeranian Voivodship. The research sample was 93 entities. The methodology includes empirical qualitative research provided through a questionnaire addressed to the micro and small enterprises sector. This article has been supplemented with literature studies. The research area was first of all the institution of tax relief implemented through income tax. The aim of the study was to acquire knowledge as well as present and define the stimulating role of income tax implemented through tax reliefs and exemptions in the Polish tax system in relation to enterprises in the SME sector. In addition, the author has presented additional goal - to indicate the opportunities that enterprises in the SME sector can use in the scope of relief and redundancy mechanisms and to define the awareness of Polish enterprises of the micro and small enterprises sector in the scope of tax relief and preferences, as well as identification of premises and barriers to use relief mechanisms and tax exemptions The research done by the author was of a pilot nature, and their results could be the basis for further, more in-depth analyzes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, „Dom Organizatora”, Toruń, 2008
2.Godziszewski B., Haffer M., Stankiewicz M., Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka zarządzania, PWN, Warszawa, 2011
3.Ickiewicz J., Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
4.Kasprzak P., Działania fiskalne jako stymulacyjny element finansowania działań badawczo – rozwojowych w przedsiębiorstwach w kontekście polityki innowacyjnej Unii Europejskiej, Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i Europie/ red. Marian Stefański Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, 2017
5.Kasprzak P., Wyrzykowski W., Ulga podatkowa jako instrument realizacji pozafiskalnych funkcji podatków Zarządzanie Finansami i Rachunkowość. -Vol. 4., nr 1, 2016
6.Klonowska A., Luka podatkowa. Skutki dla finansów publicznych, C.H. Beck, Warszawa 2017
7.Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001
8.Mastalski R., Prawo podatkowe, wyd. 9, C.H. Beck, Warszawa 2016
9.Nykiel W., Ulgi z zwolnienia podatkowe - podstawowe cechy, w Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Lublin, 2003
10.Ofiarski Z., Ogólne prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2010
11.Szlęzak-Matusewicz J., Zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy, nr 86, 2008
12.Wojtowicz W., Prawa podatkowe. Oficyna Wydawnicza Branta, Warszawa 2000
13.Wyrzykowski W., Podatki w Polsce. Zarys wykładu, Oficyna Wydawnicza Bookmarket, Gdańsk 2008
14.Preferencje podatkowe w Polsce, Ministerstwo Finansów, nr 5, 2014
15.Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Dostęp [online: https://badania.parp.gov.pl/images/badania/ROSS_2013_2014.pdf]