Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016 (82) cz. 2

Year of publication: 2016
# Title Page range Authors Actions
1.

Wpływ płynności na efektywność działania przedsiębiorstw notowanych na NewConnect


(The Impact of Financial Liquidity on the Effectiveness of the Companies Listed on NewConnect)
18 (13-30) Monika Bolek More
2.

Sukcesje kobiet w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(Successions of Women in Listed Companies in Poland)
13 (31-43) Katarzyna Byrka-Kita, Małgorzata Arcisz More
3.

Gospodarka zapasami a rentowność przychodów ze sprzedaży w giełdowych spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie


(Inventory Management and Profitability of Sales Revenue in Public Industrial Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange)
14 (45-58) Michał Comporek More
4.

Wypłaty dywidend spółek notowanych na GPW w W arszawie w latach 1993–2014


(The Dividend Payments of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange in the Period 1993–2014)
11 (59-69) Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak More
5.

Wykorzystanie pięcioczynnikowego modelu Famy-Frencha na polskim rynku kapitałowym


(Performance of the Fama-French Five Factor Model – the Case of the Polish Capital Market)
13 (71-83) Leszek Czapiewski More
6.

Struktura kapitałowa spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013


(The Capital Structure of SMEs on the Newconnect Market in the Years 2010–2013)
9 (85-93) Magdalena Dąbkowska More
7.

Zmienność cen a wartość fundamentalna akcji


(Stock Price Volatility and Fundamental Value)
10 (95-104) Jerzy Gajdka, Piotr Pietraszewski More
8.

Innowacyjność jako determinanta kształtowania płynnych aktywów w spółkach publicznych Europy Środkowo-Wschodniej


(Innovation as a Determinant of Cash Holdings in Public Companies of Central-Eastern Europe)
15 (105-119) Józefa Monika Gryko More
9.

Markowitz versus Foster-Hart – what is the difference between efficient portfolios and the Foster-Hart portfolio?

12 (121-132) Marcin Halicki More
10.

Monotoniczność premii za ryzyko inwestycji w spółki notowane na NewConnect w oparciu o trójczynnikowy model Famy-Frencha


(Monotonicity Risk Premium for Investment on Newconnect Based on Fama-French’s Model)
13 (133-145) Magdalena Homa, Monika Mościbrodzka More
11.

Global Reporting Initiative (GRI) and its implications on portfolio values in CEE countries – environmental aspect

8 (147-154) Bogna Janik More
12.

Wygładzanie zysków w firmach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(Income Smoothing in Family Firms Listed on Warsaw Stock Exchange)
15 (155-169) Tomasz Jewartowski, Michał Kałdoński More
13.

Struktura własności a skłonność do wypłaty dywidendy


(Ownership Structure and Dividends Payments)
8 (171-178) Bogna Kaźmierska-Jóźwiak More
14.

Migracja wartości – wyniki badań empirycznych dla polskiego rynku kapitałowego


(Value Migration Empirical Results for the Polish Capital Market)
12 (179-190) Michał J. Kowalski, Łukasz Biliński More
15.

Analiza zdarzeń i jej zastosowanie w finansach behawioralnych


(Event Study and Application in Behavioral Finance)
10 (191-200) Sławomir Kujawa, Elżbieta Ostrowska More
16.

IPO Firms’ Earnings Quality in Poland Around the Crisis

12 (201-212) Joanna Lizińska, Leszek Czapiewski More
17.

Zarządzanie czynnikami wpływającymi na poziom wyniku finansowego podstawowej działalności operacyjnej biur podróży na przykładzie Rainbow Tours SA


(Factors Affecting the Level of the Financial Result From the Main Operations of Travel Agents on the Example of the Joint Stock Company Rainbow Tours)
13 (213-225) Ewa Maćkowiak More
18.

Zastosowanie metody głównych składowych do analizy integracji rynków finansowych


(The Appl Ication of the Principle Components Method to the Financial Markets Integration Analysis)
10 (227-236) Elżbieta Majewska More
19.

Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst


(Dividend Covenants on the Bond Market Catalyst)
12 (237-248) Marek Pauka, Bogumiła Brycz More
20.

Jakość sprawozdań finansowych i struktura zapadalności długu a efektywność inwestycji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(Financial Reporting Quality , Debt Maturity and Investment Efficiency in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange)
11 (249-259) Marcin Piasecki More
21.

Zmiana zarządzającego a wyniki finansowe spółki – przegląd wybranych badań


(Managerial Change and Company Operating Performance – the Review of Research Results)
10 (261-270) Agnieszka Preś-Perepeczo More
22.

Szacowanie kosztu kapitału własnego spółek górniczych z zastosowaniem modelu D-CAPM


(Estimating the Cost of Equity for Mining Companies Using D-CAPM Model)
8 (271-278) Robert Ranosz, Barbara Kowal More
23.

Socially Responsible Investments, as a Trend on the European Capital Market

9 (279-287) Dominik Sadłakowski More
24.

Strategia momentum na GPW w Warszawie


(Momentum Strategy on the Warsaw Stock Exchange)
10 (289-298) Paweł Sekuła More
25.

Ryzyko pozyskania kapitału na rynkach alternatywnych w świetle art. 171 prawa bankowego


(The Risk of Sourcing Capital in the Light of Art. 171 of Banking Law)
9 (299-307) Katarzyna Smolny More
26.

Znaczenie instytucji nieformalnych społecznej odpowiedzialności dla rynku giełdowego


(The Importance of Informal Institutions of Social Responsibility for the Stock Market)
7 (309-315) Monika Sobczyk More
27.

Wpływ działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na kształtowanie się wskaźników rynkowych


(The Impact of Innovation Activities on the Market Evaluation of Enterprises)
8 (317-324) Błażej Socha More
28.

The Impact of Value and Growth Companies on IPO Underpricing on the Polish Capital Market

10 (325-334) Dariusz Zarzecki, Adrian Wołoszyn More
29.

Dyskonto z tytułu ryzyka utraty kluczowej osoby w biznesie – prawda czy mit


(Key Person Discount – True Or Myth)
10 (337-346) Katarzyna Byrka-Kita More
30.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych


(Valuation of Intangible Assets)
13 (347-359) Wojciech Chrobak More
31.

Wycena spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. Wybrane zagadnienia


(Business Valuation In View Of The Polish Commercial Code. Selected Issues)
11 (361-371) Paweł Cygański More
32.

Zasoby niematerialne i kapitał intelektualny a wartość przedsiębiorstwa


(Non-material Resources and Intellectual Capital as Elements of Enterprise’s Value)
10 (373-382) Barbara Czerniachowicz More
33.

Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa a wartość dla akcjonariuszy


(Risk of Bankruptcy and Shareholder Value)
12 (383-394) Andrzej Jaki, Wojciech Ćwięk More
34.

Wykorzystanie wartości sprawiedliwej do wyceny przedsiębiorstw w Polsce na tle praktyki stosowanej w USA


(The Use of Fair Value for Valuing Businesses in Poland Against the Background of the Practice in the Usa)
18 (395-412) Jan Konowalczuk, Tomasz Ramian More
35.

Wycena przedsiębiorstw współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (wybrane problemy)


(Valuation of Companies Co-financed by the European Union (Selected Issues))
8 (413-420) Małgorzata Kwiedorowicz-Andrzejewska More
36.

Zrównoważona rachunkowość w systemie raportowania wyników dla interesariuszy


(Sustainability Accounting in the Reporting System of the Results to Stakeholders)
9 (421-429) Sylwia Lorenc, Arkadiusz Kustra More
37.

Nadwyżkowe saldo gotówki jako składnik aktywów nieoperacyjnych w dochodowej wycenie przedsiębiorstwa – kwestie metodyczne


(Excess Cash Balance as the Component of Non-operating Assets in Income-based Valuation – Methodological Issues)
12 (431-442) Jarosław Nowicki More
38.

Wartość rynkowa nieruchomości w procesie wyceny przedsiębiorstwa


(The Market Value of Real Estate in the Process of the Business Valuation)
8 (443-450) Monika Podwórna, Mariola Ślusarek-Furgalska More
39.

Procesy migracji wartości w warunkach internacjonalizacji i globalizacji gospodarki


(Value Migration Processes in the Conditions of Internationalisation and Globalisation of Economy)
11 (451-461) Tomasz Rojek More
40.

Value Co-creation in the Popular Music Industry

7 (463-469) Włodzimierz Rudny More
41.

Czynniki sukcesu fuzji i przejęć horyzontalnych na przykładzie globalnych agencji informacyjnych


(Success Factors of Horizontal Mergers and Acquisitions – a Case Study of a Global News Agencies Sector)
12 (473-484) Joanna Adamska-Mieruszewska, Magdalena Markiewicz More
42.

Wrogie czy przyjazne przejęcie? Enea kupuje Bogdankę – case study


(Hostile Takeover or Friendly Acquisition? Enea Buys Bogdanka – Case Study)
9 (485-493) Kamil Gemra More
43.

The Effect of New Socially Responsible Investment Funds in Poland

12 (495-506) Paweł Jamróz More
44.

Kryterium pełnego zakresu funkcji w analizie koncentracji w formie joint venture


(The Criterion of Full Functionality in Joint Venture Analysis)
9 (507-515) Daria Kostecka-Jurczyk More
45.

Zagadnienia ochrony środowiska w praktyce działań funduszy private equity


(Environmental Issues in the Practice of the Private Equity Funds)
9 (517-525) Witold Luciński More
46.

Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce


(Importance of Characterisitcs of the Entrepreneur for the Investment Decision Taken by Venture Capital Funds in Poland. Selected Results of the Study)
12 (527-538) Rafał Morawczyński More
47.

Analiza komparatystyczna instrumentarium restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw


(Comparatistic of the Ownership Tools of Restructuring of the Companies)
9 (539-547) Joanna Świerk, Angelika Banach-Kobyra More
48.

Rola fuzji i przejęć w rozwoju struktur ponadnarodowych w gospodarce światowej i polskiej na przykładzie 2015 roku


(The Role of M&a in the Development of Transnational Structures in the World and Polish Economy on the Example of 2015)
8 (549-556) Katarzyna Świetla, Krzysztof Jonas More
49.

Zarządzanie ryzykiem przedsięwzięć budowlanych w środowisku wieloprojektowym


(Managing Risk of Construction Projects in a Multi-project Environment)
11 (559-569) Krystyna Araszkiewicz More
50.

Ujawnienia informacji na temat postępowania restrukturyzacyjnego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie


(Disclosure of Restructuring Proceedings in Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange)
10 (571-580) Kinga Bauer More
51.

Rola zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej działającej w obszarze przemysłu wydobywczego


(The Role of Risk Management in the Group Operating in the Area of the Mining Industry)
10 (581-590) Patrycja Bąk, Mariusz Kapusta, Marta Sukiennik More
52.

Bilansowe ujęcie aktywów netto i rezerw ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjne) ponosi ubezpieczający


(Balance Sheet Presentation of Net Assets and Provisions for Life Assurance Policies Where the Investment Risk Is Borne by the Policyholders)
14 (591-604) Piotr Pisarewicz, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska More
53.

Efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych


(Effective Risk Management in Investment Projects)
11 (605-615) Agnieszka Siewiera More
54.

Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej


(The Sensitivity Analysis in Risk Assessment of Investment Projects Based on Cosmetic Industry Company)
8 (617-624) Dorota Sładkiewicz More
55.

Ochrona wierzytelności klienckich a upadłość firmy inwestycyjnej


(Clients Assets Protection at Investment Company Failure)
14 (625-638) Piotr Staszkiewicz More
56.

Autonomia zasilania w kontekście niezawodności systemu telekomunikacji mobilnej


(Power Supply Autonomy in the Context of Reliability of Mobile Network)
16 (639-654) Jarosław Szut More
57.

Analiza krajowych regulacji nadzorczych w kontekście ryzyka utraty reputacji w działalności bankowej w Polsce


(The Analysis of National Supervisory Regulations in the Context of Reputational Risk in the Banking Business in Poland)
11 (655-665) Katarzyna Wojtacka-Pawlak More
58.

A Case Study of Intellectual Capital Management in a Polish Commercial Bank

9 (669-677) Karolina Beyer More
59.

The Impact of the Global Financial Crisis on the Value Relevance of Leverage in the Polish Banking Sector

10 (679-688) Piotr Bolibok More
60.

Analiza i ocena spłaty kredytu przy równych ratach kapitałowo-odsetkowych z wykorzystaniem nowych modeli kapitalizacji na przykładzie banku ING Bank Śląski


(Analysis and Evaluation of Credit for Equal Installments of Principal and Interest With the Use of New Models of Capitalization on the Example of Bank Ing Bank Śląski)
11 (689-699) Anna Feruś More
61.

Regulacje ryzyka działalności kredytowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w porównaniu do banków


(Regulations of Credit Activity Risk in Credit Unions Compared to Banks)
11 (701-711) Maria Magdalena Golec More
62.

Struktura akcjonariatu a polityka kredytowa w bankach Europy Centralnej


(Shareholder Structure and Credit Policy in Central European Banks)
9 (713-721) Joanna Rachuba, Dorota Skała More
63.

The Impact of Financial Governance on Profitability in Jordanian Commercial Banks (During the Period 2004–2013)

25 (723-747) Abdul Nafea Al Zararee, Ola Sinno More
64.

Analiza dynamiki rocznych wydatków na służbę zdrowia


(Analysis of the Dynamics of Annual Expenditure on Health Care)
10 (751-760) Anna Janiga-Ćmiel More
65.

Kluczowe mierniki efektywności dla szpitala w perspektywie finansów zrównoważonej karty wyników


(Key Performance Indicators for Hospital Balanced Scorecard Financial Perspective)
12 (761-772) Adam Kopiński, Dariusz Porębski More
66.

Polityka refundacji wyrobów leczniczych w krajach europejskich


(The Reimbursement Policy of Pharmaceuticals in European Countries)
9 (773-781) Justyna Kujawska More
67.

Efektywność finansowania wybranych oddziałów szpitalnych w województwie dolnośląskim w latach 2012–2014


(The Financial Effectiveness in Selected Hospitals From the Lower Silesia Area in the Years 2012–2014)
8 (783-790) Paweł Łagowski More
68.

Publiczne finansowanie świadczeń zdrowotnych a wpływ procesu starzenia się społeczeństwa polskiego


(Public Funding of Health Services in Relation to the Needs and Benefits for the Elderly)
12 (791-802) Anna Mitek More
69.

Kredyt frankowy a kredyt złotowy – perspektywa zmian cash-flow


(Swiss Franc-Denominated Loan Vs. Zloty-Denominated Loan – a Cash-flow Perspective)
16 (805-820) Adam Barembruch More
70.

Diagnoza finansów gospodarstw domowych w największych miastach Polski


(Household Finance Diagnosis in Major Polish Cities)
12 (821-832) Beata Świecka, Marta Musiał More