Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2018.91-23
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2018 (91)
Stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the 21st century: Time-series and cross-sectional dependencies

Authors: Szymon Stereńczak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Keywords: stock liquidity Warsaw Stock Exchange liquidity changes
Year of publication:2018
Page range:12 (281-292)
Klasyfikacja JEL: E44 G10 G12 G14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of the study is to describe the dynamics of market liquidity and cross-sectional variation in stock liquidity on the Warsaw Stock Exchange in the years 2001-2016. Design/Methodology/approach – To measure stock liquidity three measures have been applied, namely FHT measure of transaction costs, intra-daily version of Amihud’s ILLIQ to measure price impact and trading volume to measure trading activity. Measures were computed for the monthly intervals, and to compute market-wide liquidity equally-weighted and volume-weighted averages of liquidity of all listed companies were used. Findings – The main finding is that market liquidity comoves with the Warsaw Stock Exchange Index (WIG) and the cross-sectional variation of stock liquidity increases with the decrease of market liquidity. Originality/value – To the best of the author’s knowledge, this is the first study on the cross-sectional variation in stock liquidity on the WSE.
Download file

Article file

Bibliography

1.Acharya, V.V., Pedersen, L.H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of Financial Economics, 2 (77), 375–410.
2.Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns. Cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets, 1 (5), 31–56.
3.Amihud, Y., Hameed, A., Kang, W., Zhang, H. (2015). Stock liquidity and the cost of equity capital in global markets. Journal of Applied Corporate Finance, 4 (27), 68–74.
4.Amihud, Y., Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 2 (17), 223–249.
5.Amihud, Y., Mendelson, H. (2008). Liquidity, the value of a firm, and corporate finance. Journal of Applied Corporate Finance, 2 (20), 32–45.
6.Będowska-Sójka, B. (2017). The comparison of liquidity measures – the evidence from the Warsaw Stock Exchange (Working paper). DOI: 10.13140/RG.2.2.24519.29608.
7.Brunnermeier, M.K., Pedersen, L.H. (2009). Market liquidity and funding liquidity. The Review of Financial Studies, 6 (22), 2201–2238.
8.Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. The Journal of Finance, 2 (67), 719–760.
9.Fong, K.Y.L., Holden, C.W., Trzcinka, C.A. (2017). What are the best liquidity proxies for global research?. Review of Finance, 5 (21), 1355–1401.
10.Gârleanu, N. (2009). Portfolio choice and pricing in illiquid markets. Journal of Economic Theory, 2 (144), 532–564.
11.Gârleanu, N., Pedersen, L.H. (2013). Dynamic trading with predictable returns and transaction costs. The Journal of Finance, 6 (68), 2309–2340.
12.Garsztka, P. (2012). Konstrukcja portfela papierów wartościowych z uwzględnieniem płynności walorów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 242, 69–82.
13.Gonzalez, A., Rubio, G. (2011). Portfolio choice and the effects of liquidity. Journal of the Spanish Economic Association, 1 (2), 53–74.
14.Gruszczyńska-Brożbar, E. (2010). Płynność jako wyznacznik rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996–2008. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 137–149.
15.Kucharski, A. (2009). Badanie szerokości rynku akcji notowanych na polskiej giełdzie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 60, 235–241.
16.Lesmond, D.A., Ogden, J.P., Trzcinka, C.A. (1999). A new estimate of transaction costs. Review of Financial Studies, 5 (12), 1113–1141.
17.Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, 3 (82), 631–671.
18.Longstaff, F. (2001). Optimal portfolio choice and the valuation of illiquid shares. Review of Financial Studies, 2 (14), 407–431.
19.Milo, W., Wawruszczak, M. (2005). Analiza płynności finansowej GPW w Warszawie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1088, 27–35.
20.Olbryś, J., Majewska, E. (2014). Direct identification of crisis periods on the CEE stock markets: The influence of the 2007 U.S. Subprime Crisis. Procedia Economics and Finance, 14, 461–470.
21.Otola, I., Grabowska, M. (2012). Empiryczna analiza płynności rynku akcji w oparciu o wybrane mierniki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 262, 125–137.
22.Pastor, L., Stambaugh, R.F. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 3 (111), 642–685.
23.Pereira, J.P., Zhang, H.H. (2010). Stock returns and the volatility of liquidity. The Journal of Financial and Quantitative Analysis, 4 (45), 1077–1110.
24.Porcenaluk, P. (2013). Analiza wybranych miar ryzyka płynności dla akcji notowanych na GPW w Warszawie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 323, 289–297.
25.Przybylska-Kapuścińska, W. (2008). Rozwój polskiego rynku giełdowego na tle sytuacji giełd europejskich w XXI wieku. Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 1, 117–137.
26.Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. The Journal of Finance, 4 (39), 1127–1139.
27.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. 2013, poz. 1717).
28.Wawruszczak, M. (2007). O płynności finansowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 6, 487–494.