Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-17
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 5/2017 (89) cz. 1
Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa
(PROFITABILITY AS A CRITERION FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF BUSINESS MANAGEMENT)

Authors: Sylwia Kruk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Keywords: efficiency; profitability; return on equity
Year of publication:2017
Page range:9 (217-225)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The main goal of this paper is to show the role of the rate of return of equity for assessing of business management. Design/Methodology/approach – Method of literature analysis has been applied to show an aspect of efficiency and defining an influence of profitability to assessment of the efficiency of the enterprise. Findings – The result of this study is to draw attention to the aspect of measuring profitability of an enterprise. The problem of economic efficiency of the company and its determinants was first presented. Then the area of assessing the rate of return on equity was presented. Originality/value – The topic is not new. However, attention has been paid to the issues that are often overlooked when the return on equity is concerned; like taking into account the impact of inflation, depreciation or controversy regarding the rate of return on equity.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bień, W. (2011). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
2.Dresler, Z. (red.) (2014). Rentowność przedsiębiorstw w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
3.Gackowska, W. (2000). Metody i kierunki analizy rentowności przedsiębiorstw przemysłowych (praca doktorska). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
4.Gołębiowski, G., Szczepankowski, P. (2007). Analiza wartości przedsiębiorstwa. Warszawa: Difin.
5.Marcinkowska, M. (2007). Ocena działalności instytucji finansowych. Warszawa: Difin.
6.Sajnóg, A. (2009). Czynniki kształtujące długoterminową rentowność kapitału własnego giełdowych spółek akcyjnych (praca doktorska). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
7.Sierpińska, M., Jachna, T., (2017). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Tuczko, J. (2005). Zrozumieć finanse firmy. Warszawa: Difin.
9.Wielka Encyklopedia PWN. (2002). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Zaleska, M. (2005). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
11.Ziębicki, B. (2007). Efektywność a jakość w sektorze publicznym. W: A. Potocki (red.). Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Warszawa: Difin.