Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-40
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 1/2016 (79)
Substytucja depozytów i inwestycji giełdowych w sektorze gospodarstw domowych oraz w sektorze przedsiębiorstw
(The Substitution of Deposits and Investments in the Households Sector and the Enterprises Sector)

Authors: Monika Andrzejczak

Anna Ludwiczak
Keywords: deposits investments financial futures households enterprises
Year of publication:2016
Page range:11 (511-521)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The purpose of this article is to verify the hypothesis of substitution of deposits and investments in shares listed on Warsaw Stock Exchange with relation to households and enterprises. Such an analysis might allow an indication of the directions of activities of banks and stock exchanges resulting gain an advantage in the volume of accumulated cash deposits. Changes in stock investments in equities were limited to changes in the WIG index assuming that the increase in investment in stocks will increase their prices translating into a growth of WIG index. Verify the hypothesis were made on the basis of turning points in the course of momentum indicators phenomena. The study indicates that with respect to the household sector, there was a possibility of treating deposits as a substitute investments in shares (positive verification of the hypothesis), for enterprises – deposits constituted a complementary service (necessary to discard the hypothesis).
Download file

Article file

Bibliography

1.Ando A., Modigliani F. (1957), Tests of the Life Cycle Hypothesis of Savings: Comments and Suggestions, Oxford Institute of Statistics Bulletin, May.
2.Anioła P., Gołaś Z. (2012), Zastosowanie wielowymiarowych metod statystycznych w typologii strategii oszczędnościowych gospodarstw domowych w Polsce, „Materiały i Studia NBP” nr 282, s. 37–63.
3.Bretyn A. (2014), Analiza preferencji w zakresie wielkości i struktury oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 810, „Problemy Współczesnej Ekonomii” nr 35, t. 1, Szczecin.
4.Białowąs S., Olejnik I. (2015), Oszczędności gospodarstw domowych w różnych fazach cyklu koniunkturalnego, „Studia Oeconomica Posnaniensia” vol. 3, no. 4, s. 153–165.
5.Biuletyn Statystyczny GUS (2015), nr 11.
6.Biuletyn Statystyczny GUS (2002–2014), nr 12.
7.Bogacka-Kisiel E. (2012), Finanse osobiste. Zachowania, produkty, strategie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
8.Fatuła D. (2009), Zachowania finansowe gospodarstw domowych a zmiany koniunktury gospodarczej, w: Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, red. J. Garczarczyk, CeDeWu, Warszawa.
9.Friedman M. (1957), A Theory of the Consumption Function, Princeton University Press, Princeton.
10.Gabryelczyk K., Łabowski K. (2002), Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne, w: Rynek papierów wartościowych w Polsce, red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
11.Gaweł A. (2007), Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
12.Główny Urząd Statystyczny, www.stat.gov.pl (12.12.2015).
13.Górecki B.R. (2010), Ekonometria, podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
14.GPWInfostrefa, http://gpwinfostrefa.pl (12.12.2015).
15.Grygiel A., Buczek S. (2006), Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Polsce – pierwsze starcie, „Nasz Rynek Kapitałowy” nr 3 (183).
16.Ickiewicz I. (2000), Zasilanie finansowe przedsiębiorstwa, w: Finanse przedsiębiorstwa, red. L. Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
17.Keynes J.M. (2003), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
18.Krupa D., Walczak D., Chojnacka E. (2012), Preferencje w zakresie form alokacji oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, „Copernican Journal of Finance & Accounting” vol. 1, no. 1, s. 111–122.
19.Kuciński J. (2010), Rynek polskich funduszy inwestycyjnych, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.
20.Kufel T. (2011), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
21.MGiP (2004), Akumulacyjna bariera rozwoju polskiej gospodarki, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Warszawa.
22.Mises L. von (1998), Human Action. A Treatise on Economics, The Scholar`s Edition, Ludwig von Mises Institute, Auburn, Alabama.
23.Modigliani F., Brumberg R. (2005), Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data, w: F. Modigliani, The Collected Papers of Franco Modigliani, vol. 6, The MIT Press, Cambridge (MA), London, s. 3–45.
24.Osińska M. (2007) (red.), Ekonometria współczesna, Wydawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
25.PKO BP (2015), Polskie oszczędności w świecie niskich stóp procentowych, Raport specjalny. Analizy makroekonomiczne, http://www.pkobp.pl/centrum-analiz/raporty-specjalne/raport-specjalny-polskie-oszczednosci-w-swiecie-niskich-stop-procentowych (20.12.2015).
26.Przybyłowski M. (2010), Rozwój rynku kapitałowego w Polsce w perspektywie pięciu lat, w: Perspektywy rozwoju rynku pieniężnego, kapitałowego, walutowego i derywatów w najbliższych pięciu latach, IBNGR, Gdańsk, s. 84–100.
27.Solarz J.K. (2009), Finanse codzienności a wzrost gospodarczy, w: Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu, red. J.L. Bednarczyk, S.I. Bukowski, J. Misala, CeDeWu, Warszawa.
28.Stąpała J. (2012), Tempo zmian koniunktury gospodarczej i giełdowej w Polsce w latach 1998–2011, „Studia Ekonomiczne – Economic Studies” nr 3.
29.Świecka B. (2009), Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, Wydawnictwo Difin, Warszawa.