Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-33
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2016 (82) cz. 1
Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie
(Determinants of Capital Structure in a Company)

Authors: Sylwia Bętkowska
Keywords: capital sources capital structure capital structure determinants
Year of publication:2016
Page range:12 (385-396)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – Goal of the following work is to present dependencies and conditions concerning determinants of capital structure together with their relationship to the effectiveness of enterprise value creation. Influence of the capital categories and various approaches concerning capital structure have also been accented. Design/methodology/approach – Paper focuses on review of the subject literature and revealing the dependencies in the field of capital structure determinants. Findings – The effect of the following work is emphasising the dependencies in the field of capital structure determinants, which constitutes a very important factor in enterprise operations financing. Originality/value – Paper emphasises the dependencies between the partial problems that are part of capital structure shaping problem. Special attention has been paid to the factors influencing the capital structure. The reason was that in the literature a lot of emphasis is put on capital sources, their classification, methods of acquiring them and methods of economic calculation. On the other hand shaping of the capital structure is treated as a secondary issue.
Download file

Article file

Bibliography

1.Barowicz M. (2013). Determinanty struktury kapitałowej w teorii cyklu życia przedsiębiorstwa. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5 (760).
2.Bętkowska S. (2013). Wykorzystanie deterministycznego modelu wzrostu wartości przedsiębiorstwa w ocenie procesów kreowania wartości. Przegląd Organizacji, 5.
3.Bliss C.J. (1975). Capital Theory and the Distribution of Income. North-Holland Publishing Company, Amsterdam- Oxford. New York: American Elsevier Publishing Oo., Inc.
4.Borowiecki R., Czaja J., Jaki A. (1998). Strategia gospodarowania kapitałem w przedsiębiorstwie. Zagadnienia wybrane. Warszawa–Kraków: TNOiK.
5.Dudycz T. (1998). Analiza czynników kształtujących ryzyko wewnętrzne (własne) przedsiębiorstwa. W: J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Tom 2. Łódź: KAiSP UŁ.
6.Gajdka J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
7.Gostkowska-Drzewicka M. (2013). Struktura finansowania przedsiębiorstw deweloperskich. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 8 (763).
8.Grzywacz J. (2012). Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
9.Jaki A. (2012). Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – seria specjalna „Monografie”, nr 215, Kraków: Wydawnictwo UEK.
10.Jaki A. (2005). Pomiar efektywności w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. W: R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki. Warszawa–Kraków: AE w Krakowie – TNOiK.
11.Janasz W. (2007). Determinanty struktury kapitałowej przedsiębiorstwa. W: K. Janasz, W. Janasz, J. Wiśniewska (red.), Zarządzanie kapitałem w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
12.Jerzemowska M. (1999). Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Kowalik M. (2013). Determinanty struktury długu przedsiębiorstw. Przegląd Organizacji, 2.
14.Megginsosn T.E., Weston J.F. (1997). Corporate Finance Theory. New York: Addison-Wesley.
15.Michalski G. (2004). Leksykon zarządzania finansami. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
16.Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2014). Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65.
17.Rappaport A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora. Warszawa: WIG-Press.
18.Stradomski M. (2004). Zarządzanie strukturą zadłużenie przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
19.Suszyński C., Walczuk D. (2001). Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w transakcjach finansowanych długiem. W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu. Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
20.Titman S., Wessels R. (1988). The Determinants of Capital Structure Choice. Journal of Finance, 43.
21.Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.), Dz.U. 2000, nr 94, poz. 1037.
22.Wielka Encyklopedia PWN – T. 13 (2003). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.