Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2016.81-20
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 3/2016 (81)
Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych – zakres i znaczenie
(Subsidizing Exports of Agri-Food Products – The Scope and Meaning)

Authors: Mirosława Tereszczuk
Keywords: World Trade Organization (WTO) European Union (EU) export agri-food products export subsidies
Year of publication:2016
Page range:11 (225-235)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article was discussed one of the instruments of trade policy, which is also an instrument of intervention of the Common Agricultural Policy (CAP) the European Union (EU) – export subsidies. In the first part of the article was discussed the problems related to the ongoing negotiations for several years, the World Trade Organization (WTO) on subsidized exports of agri-food products. In the next part it focuses on the economic analysis of this mechanism and its impact on the economy. Polish exporters could, on an equal footing with the EU, use of subsidies to exports of agri-food products to third countries from the beginning of our membership in the EU. They improved the price competitiveness of exported goods, and on ways of getting rid of surplus of those products during the period of overproduction. In connection with the WTO commitments and the change of the financing by the European Commission CAP they were gradually reduced until they complete suspension in 2013. This paper reviews the literature and an analysis of the problem, which uses the method of statistical and descriptive. The source of information was unpublished data Agricultural Market Agency (AMA) and the Central Statistical Office (CSO).
Download file

Article file

Bibliography

1.Ambroziak, Ł. (2015). Refundacje wywozowe a umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ – PIB.
2.Dybowski, G. (2015). Problematyka subsydiowania eksportu rolnego w rokowaniach wielostronnych WTO. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ – PIB.
3.Grotowska, G. (2015). Polityka handlowa – część 1. Wykład 6 z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Prezentacja. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
4.Michałek, J. (2002). Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje międzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Pawlak, K., Poczta, W. (2011). Międzynarodowy handel rolny. Teorie, konkurencyjność, scenariusze rozwoju. Warszawa: PWE.
6.Przygodzka, R. (2007). Subsydia eksportowe i ich oddziaływanie na światowy handel rolny. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2 (17), 294–303.
7.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.
8.Świerkocki, J. (2011). Zarys ekonomii międzynarodowej. Warszawa: PWE.
9.Tereszczuk, M. (2012). Wpływ subsydiów eksportowych i promocji produktów rolno-spożywczych na pozycję konkurencyjną polskich producentów żywności. W: I. Szczepaniak (red.), Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (2). Warszawa: IERiGŻ – PIB.
10.Tereszczuk, M. (2015). Analiza zasięgu i poziomu subsydiowania eksportu rolno-spożywczego. W: Ocena efektywności subsydiów eksportowych jako mechanizmu przewidzianego do stosowania w sytuacjach kryzysowych. Ekspertyza dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa: IERiGŻ – PIB.
11.WTO, (2015). Ministerial Conference Tenth Session, Nairobi, 15–19 December. Ministerial Declaration and Decisions. Pobrano z: http://www.wto.org.