Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-02
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017 (88) cz. 1
Infrastruktura portowa jako przedmiot podatku od nieruchomości
(PORT INFRASTRUCTURE AS A SUBJECT OF PROPERTY TAX)

Authors: GRZEGORZ BUCIOR
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA UNIWERSYTET GDAŃSKI

Karolina Gościniak
Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości
Keywords: port infrastructure property tax tax exemption
Year of publication:2017
Page range:10 (21-30)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The aim of this article is to present the issues related to the taxation of the Port Infrastructure. The main context concerns the limitations in the application of tax exemptions that are observed in the activities of tax authorities. Design/methodology/approach – critical analysis of the literature review, the study of source documents. Findings – Among the functions of the tax system is the stimulus that is particularly important for the desired development of speci c areas of the national economy. The Polish legislator created the possibility of exempting the port infrastructure tax, with a view to ensuring its proper level. However, the experience of economic practice shows that infra structural management companies are facing problems in the application of the exemption. These problems stem from excessive scal burden of the tax authorities (municipalities). It seems reason- able to change this situation by changing the procedure of the tax authorities and amending the regulations in a way that excludes their misinterpretation.
Download file

Article file

Bibliography

1.Analiza efektów implementacji zdecentralizowanego modelu organizacji zarządzania portami morskimi o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w Polsce (2010). Związek Miast i Gmin Morskich. Pobrano z: http://zmigm.org.pl/formularze/EtapIII nal.pdf (10.03.2017).Borkowski, M. (2013). Skok na port. Namiary na Morze i Handel, 12, 9–10.
2.Brzeziński, B., Nykiel, W. (2010). Zasady ogólne prawa podatkowego. Przegląd Podatkowy, 2, 83–99. Cieślukowski, M. (2014). Podatki i system podatkowy w ekonomii zrównoważonego rozwoju. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (6), 193–207.
3.Czajkowska, A. (2008). Prawno-administracyjne bariery rozwoju przedsiębiorczości. Ekonomia i Prawo, 4, 393–407.
4.Dziemianowicz, R. (2012). Ulgi i zwolnienia podatkowe jako forma pomocy publicznej. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 108, 312–321.
5.Grzelakowski, A.S. (2009). Wpływ koniunktury gospodarczej na rynki usług portowych (aspekty metodologiczne). W: H. Salmanowicz (red.), Koniunktura w gospodarce światowej a rynki żeglugowe i portowe. Szczecin: Wydawnictwo Kreos.
6.Grzelakowski, A.S., Matczak, M. (2006). Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.
7.Klimek, H. (2010). Jakość usług portowych. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Klimek, H., Dąbrowski, J. (2014). Tendencje na współczesnych rynkach usług portowych. Współczesna Gospodarka, 5 (4), 47–63.
8.Księżyk, M. (2016). Efektywny system podatkowy czynnikiem sprzyjającym realizacji zrównoważonego rozwoju w krajach UE. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 46, 123–134.
9.Kucharski, M. (2013). Czy dzierżawa pozbawia prawa do ulgi. Rzeczpospolita, 17.04, D4.
10.Leoński, W. (2013). Zewnętrzne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 307, 330–340.
11.Merło, P. (2014). Rola polityki podatkowej państwa w kształtowaniu poziomu inwestycji rzeczowych małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia BAS, 1 (37), 141–166.
12.Młynarczyk, J. (2014). Ze studiów nad prawnym modelem zarządzania polskimi portami morskimi. Gdańskie
13.Studia Prawnicze, XXXII, 287–296. Naczelny Sąd Administracyjny (2014). Postanowienie z dnia 7 lipca, sygn. akt II FPS 2/14.
14.Naczelny Sąd Administracyjny (2013). Wyrok z 12 lipca, sygn. akt II FSK 678/13.
15.Naczelny Sąd Administracyjny (2013). Wyroki z 24 lipca, sygn. akt II FSK 935/13, II FSK 936/13, II FSK 937/1. Stiglitz, J.E. (2015). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Szadurski, S. (2014). Podatkowy spór portów z miastami w Sejmie. Dziennik Bałtycki, 6.02, 11.
17.Szczodrowski, G. (2007). Polski system podatkowy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Szołno-Koguc, J., Mazurek-Chwiejczak, M. (2014). Preferencje podatkowe jako element luki w podatku VAT na przykładzie wybranych państw Unii. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (5, cz. 2), 55–70.
19.Szwankowski, S. (2000). Funkcjonowanie i rozwój portów morskich. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
20.Wyrzykowski, W., Kasprzak, P. (2016). Ulga podatkowa jako instrument realizacji poza skalnych funkcji podatków. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 4 (2), 17–32.
21.Zirk-Sadowski, M. (2012). System Prawa Administracyjnego. T. 4. Wykładnia w prawie administracyjnym. Warszawa: C.H. Beck.