Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.88/1-05
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / 4/2017 (88) cz. 1
Analiza kar nałożonych przez KNF na spółki notowane na GPW za nieprawidłowości w zakresie pomiaru utraty wartości aktywów
(ANALYSIS Of THE PENALTIES IMPOSED BY THE POLISH fINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY ON COMPANIES LISTED ON THE WARSAW STOCK EXCHANGE FOR ThE NON-COMPlLANCES IN THE MEASUREMENT OF IMPAIRMENT OF ASSETS)

Authors: Michał Hendryk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Stanisław Hońko
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Keywords: impairment of assets IAS/IFRS Polish Financial Supervision Authority non-compliances in financial statements
Year of publication:2017
Page range:17 (49-65)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Purpose – The analysis of non-compliances and penalties concerning impairment of assets detected by the supervision authority in nancial statements of companies listed on Warsaw Stock Exchange. Design/methodology/approach – The article consists of three parts. The rst part contains the overview of literature concerning the impairment of assets in nancial statements of companies listed on Warsaw Stock Exchange. The second and the third part is empirical and based on reports of Polish Financial Supervision Authority. The monographic method was used mainly in the rst part, the second and third part is based on analysis of the source materials. Findings – The presence of numerous non-compliances in the eld of the impairment of assets did not result in the imposition of penalties on many subjects. It has to be emphasized, that the non-compliances include lack of update of assets value or inappropriate disclosures, but not many penalties are imposed for insuf cient range of information in accounting policy or notes. Originality/value – The literature pays a lot of attention to the issue of impairment of assets, but there is only a few empirical analysis of this subject. Articles concerning detected non-compliances and penalties in the area of impairment of assets on the Polish capital market are not widespread. Article complements this gap.
Download file

Article file

Bibliography

1.Chraścina, M. (2015). Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów trwałych jako narzędzie polityki bilansowej na przykładzie spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Współczesne Finanse, 252 (4), 47–66.
2.ESMA (2016). Report on Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2015. Pobrano z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/ les/library/2016-410_esma_report_on_enforcement_and_regu- latory_activities_of_accounting_enforcers_in_2015.pdf (9.03.2017).
3.Hońko, S. (2013). Wycena w rachunkowości znaczenie, podstawy, parametry i zasady. Szczecin: Wydawnictwo Zapol.
4.Hońko, S. (2016). Wycena wartości rmy. Rachunkowość, 4, 3–17.
5.KNF (2013). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2012 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/
6.Images/Raport_MSSF_2012_tcm75-33561.pdf (17.03.2013).
7.KNF (2014). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2013 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/
8.Images/Raport_MSSF_2013_tcm75-36932.pdf (17.03.2013).
9.KNF (2015). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2014 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/
10.Images/RAPORT_MSSF_2014_tcm75-40598.pdf (17.03.2013).
11.KNF (2016). Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_MSSF_2015_zatwierdzony_luty_tcm75-45603.pdf (17.03.2013).
12.KNF (2017). Zgodność sprawozdań nansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF. Analiza przeprowadzona w 2016 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://www.knf.gov.pl/Images/RAPORT_MSSF_2016_tcm75-49295.pdf (17.03.2013).
13.Michalak, M. (2008). Utrata wartości nie nansowych aktywów trwałych w sprawozdawczości spółek publicznych – badanie pilotażowe. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 42 (98), 253–268.
14.Michalak, M., Czajor, P.(2016). Ujawnianie informacji o wartości ekonomicznej operacyjnych aktywów trwałych w sprawozdawczości nansowej spółek publicznych. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 87 (143), 105–116 Michalak, M. (2010). Jakość informacji prospektywnych w pomiarze utraty wartości operacyjnych aktywów trwałych. W: I. Sobańska, P. Kabalski (red.), System rachunkowości w okresie kryzysu gospodarczego, s. 275–290. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego.
15.Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2016). IASB, SKwP.
16.Piosik, A., Rówińska, M. (2010). Determinanty dokonywania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 55 (111), 139–166.
17.Trzpioła, K. (2011). Utrata wartości aktywów i koszt kapitału – powiązanie rachunkowości nansowej i zarządczej. Problemy Zarządzania, 9 (34), 192–210.
18.Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem nansowym. Dz.U. 2017, poz. 196 z poźn. zm.
19.Ustawa z 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Dz.U. 2016, poz. 1289 z poźn. zm.
20.Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów nansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U. 2016, poz. 1639 z poźn. zm.
21.Wykaz kar nałożonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. Pobrano z: https://bip.knf.gov.pl/pliki/kary_KNF_14-03-2017_tcm6-27121.pdf (17.03.2013).
22.Wytyczne ESMA w sprawie nadzoru nad informacją nansową (2014). Pobrano z: https://www.esma.europa.eu/sites/default/ les/library/2015/11/2014-esma-1293pl.pdf (9.03.2017).