Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2017.33-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
PROJEKTY SZKOLENIOWE W SZCZECIŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM – STUDIUM PRZYPADKU

Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (71-80)
Klasyfikacja JEL: O18 O22 R11
Słowa kluczowe: Fundusze Unii Europejskiej rozwój społeczny i gospodarczy Szczeciński Obszar Metropolitalny
Autorzy: Dorota Miśkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Zakład Zrównoważonych Systemów Finansowych

Bartosz Rogojsza
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Zakład Zrównoważonych Systemów Finansowych

Abstrakt

1 maja 2017 roku obchodzono trzynastą rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Było to dla Polski ważne wydarzenie, dzięki któremu pojawiły się możliwości na wyrównanie szans rozwojowych oraz włączenie się w organizm nowoczesnej gospodarki europejskiej. Członkostwo to trzynaście lat intensywnej współpracy wewnątrz Europy – zarówno w wymiarze gospodarczym, politycznym, jak i społecznym. To także trzynaście lat korzystania przez nasz kraj z ogromnej puli funduszy unijnych. W latach 2004–2006 unijne wsparcie dla Polski wyniosło ponad 14 mld euro. Lata 2007– 2013 to kolejne 67,5 mld euro. W obecnym okresie trwania programu, 2014–2020, Polska otrzyma z Unii Europejskiej 82,5 mld euro. W ciągu tych 13 lat dofinansowanych zostało łącznie ponad 185 tysięcy projektów (Portal Funduszy Europejskich). Dlatego członkostwo Polski w Unii Europejskiej to przede wszystkim doświadczenia w realizacji kapitałochłonnych inwestycji, a kolejna rocznica przystąpienia do UE to dobry moment, by podsumować ich efekty. W artykule przedstawiono korzyści społeczne i gospodarcze płynące dla społeczeństwa zamieszkującego Szczeciński Obszar Metropolitalny, wynikające z obowiązującej, nowej, perspektywy finansowej na lata 2014–2020, która stwarza możliwości dalszego zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest przedstawienie istotności funkcjonowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych, w tym z uwzględnieniem efektów realizacji projektu „miękkiego”, skoncentrowanego na inwestycji w kapitał ludzki. Studium przypadku zaprezentowano na przykładzie gmin należących do Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brzozowska, K. (2014). Instytucjonalne stymulanty rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 115, 17–33.
2.Gajewski, P. (2007). Ekonomiczne efekty polityki regionalnej. Gospodarka Narodowa, 1–2, 59–81.
3.Markowski, T. (2008). Koordynująca rola polityki przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazu kulturowego. W: Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej. Materiały konferencyjne (45–58). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
4.Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13. Deklaracje Wydatków. Pobrano z: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/Deklaracje_Wydatkow_13062013.pdf (18.07.2018).
5.MR (2014). Fundusze Europejskie w Polsce. Biuletyn Informacyjny, 34.
6.MR (2015). Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020. Umowa Partnerstwa. Warszawa.
7.MR (2013). Sprawozdanie z realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007–2013. Warszawa.
8.Pastuszka, S. (2012). Polityka regionalna Unii Europejskiej – cele, narzędzia, efekty. Warszawa: Difin.
9.Portal Funduszy Europejskich. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/MIiR_34_2014_eBook_300614.pdf, s.1 (10.07.2017).
10.Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Pobrane z: http://www.som.szczecin.pl/chapter_104018.asp (18.07.2017).
11.Stowarzyszenie Synergia. Kwalifikacje kluczem do sukcesu. Pobrane z: http://www.synergiaszczecin.pl/projekty/204-kwalifikacje-kluczem-do-sukcesu (7.06.2018).
12.Szczeciński Obszar Metropolitalny. Strategia rozwoju 2020. Pobrane z: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2016/08/SzOM-2020.pdf (18.07.2018).
13.Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecin. Pobrano z: http://rbgp.pl/files/235__89.pdf (18.07.2018).
14.Ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. nr 16, poz. 95.
15.Wojewódzki Urząd Pracy (2009). Stan i prognoza rozwoju województwa zachodniopomorskiego. Szczecin.
16.Zioło, M. (2008). Dotacja jako źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 14 (498), 482–491.
17.Zioło, M. (2009). Specjalne strefy ekonomiczne jako forma interwencji państwa wspierająca rozwój przedsiębiorczości. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 14 (532), 49–60.