Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.33-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
WPŁYW FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ NA POZYCJĘ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

Autorzy: Katarzyna Łukaszewska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: innowacyjność poziom innowacyjności fundusze unijne program PO IG
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (59-70)
Klasyfikacja JEL: D22 G20 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł ma na celu weryfikację, czy środki z funduszy Unii Europejskiej na działalność innowacyjną znalazły przełożenie na pozycję polskich przedsiębiorstw w rankingu innowacyjności i konkurencyjności wybranych państw UE. Kierunek i wielkość pomocy UE w zakresie innowacyjności polskich przedsiębiorstw przedstawione zostaną na przykładzie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który stanowił największy program wspierający innowacyjność przedsiębiorstw w perspektywie lat 2007–2013. W artykule zastosowano metodę dedukcji i indukcji, analizę porównawczą oraz metodę analizy dokumentów. Przez wiele lat główne źródło finansowania innowacyjności stanowiły środki własne przedsiębiorców. Jednak w okresie 2010–2014 zauważalna stała się tendencja spadku finansowania innowacji środkami własnymi na rzecz finansowania ze środków zagranicznych. W latach 2007–2013 wartość projektów innowacyjnych stanowiła jedynie 23,51% wartości projektów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wielkość dofinansowania projektów innowacyjnych ze środków UE, wynosiła w tym okresie 16,68 mld zł. Innowacje stanowią główny przedmiot programów Unii Europejskiej skierowanych do przedsiębiorców, najpopularniejszą strategią wspierającą innowacyjność był Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Inwestując podobne wielkości środków w innowacyjne projekty, duże przedsiębiorstwa otrzymały dofinansowanie ze środków UE na poziomie niższym o 10 p.p. od przedsiębiorstw z sektora MŚP. Pomoc otrzymana ze środków UE nie przełożyła się na poprawę pozycji Polski w rankingu innowacyjności przedsiębiorstw państw UE, ale mogła mieć wpływ na zwiększenie liczby wniosków patentowych złożonych do Europejskiego Urzędu Patentowego oraz poprawę pozycji konkurencyjności Polski w latach 2007–2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Czarnota, A. (2009). Wpływ innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 13 (1), 81–91.
2.European Commision. Pobrane z: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (15.10.2017).
3.Europejski Urząd Patentowy. Social Reports for the year 2007–2016. Pobrane z: https://
4.www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/social-reports.html (11.10.2017).
5.Jankowska, A., Malik, R., Wosiek, R., Domańska, A. (2017). Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa: nowe wyzwania dla przedsiębiorczości i państwa. Warszawa: SGH.
6.Kokot-Stępień, P. (2016). Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 24 (1), 16–29.
7.Łączak, A. (2015). Fundusze UE jako źródła finansowania innowacji w przedsiębiorstwach oraz efektywność ich wykorzystania w Polsce w latach 2004–2013. Pobrane z: http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/struktura/IF/konferencje/Documents/A_Laczak.pdfkolegia.sgh.waw.pl (15.10.2017).
8.Mazur-Wierzbicka, E. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 26 (1), 97–99.
9.Mądra, J. (2013). Bariery innowacyjności przedsiębiorstwa z sektora MSP. W: Konferencja Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji Zakopane 2013. Artykuły (s. 202–204). Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
10.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, Warszawa, 2013. Pobrane z: https://www.poig.2007-2013.gov.pl/.../SZOP_POIG_ver%2017_27062013.pdf (8.10.2017 ).
11.Ministerstwo Rozwoju. Dowiedz się więcej o Funduszach Europejskich. Pobrane z: https://www.mr.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich/ (8.10.2017).
12.Ministerstwo Rozwoju. Sprawozdanie Końcowe z Realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, Warszawa, 2015. Pobrane z: https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Wiadomosci/Strony/Innowacyjna_Gospodarka_efekty_podsumowania_220317.aspx (11.10.2017).
13.Ministerstwo Rozwoju. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013. Warszawa, 2013.
14.Portal innowacji. Pobrane z:http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=2AEEACE-070E74DF1A2103D50A087765C, 2010 (1.10.2017).
15.Rutkowska-Gurak, A. (2010). W poszukiwaniu miar innowacyjności rozwoju. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 246, 65–67.
16.Targalski, J. (2014). Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Warszawa: Difin.
17.World Economic Forum, Global Competitiveness Reports, 2010–2017. Pobrane z: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1 (4.10.2017).