Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2017.33-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 33 2017
WPŁYW FUNDUSZY POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ NA WZROST WEWNĘTRZNEJ SPÓJNOŚCI REGIONÓW W POLSCE

Autorzy: Rafał Czyżycki
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: Unia Europejska polityka regionalna rozwój społeczno-gospodarczy spójność
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (27-38)
Klasyfikacja JEL: O18 R58 R11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Podstawową misją polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej jest wzrost poziomu spójności wewnętrznej w ramach całej organizacji. Zbyt duże zróżnicowania regionalne są bowiem niekorzystne nie tylko dla obszarów biednych, ale także dla obszarów bogatych, nie wspominając o interesach całej organizacji. Z tego względu dążeniem UE jest osiągnięcie tzw. spójności (kohezji) rozumianej zarówno w ujęciu ekonomicznym, społecznym i przestrzennym (terytorialnym). Głównym celem artykułu jest ocena efektywności wykorzystania europejskich funduszy pomocowych jako determinantów nie tylko rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych województw w Polsce, ale przede wszystkim wzrostu ich wewnętrznej spójności społeczno-gospodarczej oraz wskazanie tych obszarów inwestycji, które mają istotne znaczenie w takim rozwoju. W artykule zaprezentowano wyniki badań stopnia zależności pomiędzy wartością realizowanych w poszczególnych województwach projektów współfinansowanych ze środków pomocowych UE a rozwojem społeczno-gospodarczym tych województw. Dokonano oceny znaczenia obszaru lokowania tego typu inwestycji na rozwój poszczególnych regionów. Rozwój społeczno-gospodarczy został zbadany zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Klóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
2.Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Pobrano z: https://www.mr.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf (04.10.2017).
3.Makulska, D. (2004). Instrumenty polityki regionalnej w Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
4.Pierzchalska, M. (2004). Znaczenie spójności społeczno-gospodarczej dla rozwoju regionalnego. W: K. Głąbicka (red.), Spójność społeczno-ekonomiczna-implikacje regionalne (s. 14). Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.
5.Szlachta, J. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA).
6.www.strateg.stat.gov.pl (04.10.2017)