Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.32-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Wyzwania polityki miejskiej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego – przykład miasta Krakowa

Autorzy: Anna Stec
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa
Słowa kluczowe: rozwój gospodarczy analizy przestrzenne przedsiębiorczość budżet
Rok wydania:2017
Liczba stron:19 (41-59)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem strategicznym polityki miejskiej jest generowanie rozwoju gospodarczego i tworzenie miejsc pracy. Istnieje sprzężenie zwrotne między podmiotami gospodarczymi a gospodarką przestrzenną. Struktura przestrzenna powinna sprzyjać rozwoju przedsiębiorczości, natomiast podmioty gospodarcze mają swój udział w źródłach budżetu miasta poprzez opłacane podatki lokalne oraz wpływy bezpośrednio tytułem CIT oraz pośrednio poprzez pracowników tytułem PIT. Stabilna sytuacja budżetowa miasta przyczynia się do wzrostu inwestycji w infrastrukturę techniczną. Zaś rozbudowana i zadawalająca infrastruktura techniczna decyduje o lokalizacji danego przedsiębiorstwa w poszczególnych rejonach miasta. Badania przeprowadzono w Krakowie, w mieście, gdzie zarejestrowanych jest wiele podmiotów gospodarczych, oddziałujących na gospodarkę lokalną oraz całego kraju. Celem artykułu jest dokonanie analizy źródeł budżetu gminy miejskiej Kraków pod kątem wpływów podatkowych odprowadzanych przez podmioty gospodarcze. Pokazano również charakterystykę krakowskich podmiotów gospodarczych. Przeprowadzono analizę przestrzenną rozlokowania biurowców i centrów handlowych w siatce miejskiej pod kątem wpływów do budżetu miasta tytułem opłat lokalnych. Wyniki niniejszego artykułu zostały zwizualizowane z wykorzystaniem oprogramowania GIS. Udowodniono, że rozwój gospodarczy jest bardzo ważny i nie jest możliwy bez wzajemnej współpracy wszystkich aktorów, tj. samorządu lokalnego, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców. Wykazano, że odpowiednio kształtowana polityka miejska może stymulować szeroko pojęty rozwój gospodarczy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biurowce w Polsce (2016), 19.
2.Dylewski, M. (2009). Instrumenty i kierunki stymulowania rozwoju przedsiębiorstw i instytucji przez jednostki samorządu terytorialnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 532, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 14, 84–86.
3.Filipiak, B. (2009). Instytucjonalne i pozainstytucjonalne działania samorządu gminnego na rzecz wspierania lokalnej przedsiębiorczości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 532, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 14, 95–103.
4.Kogut-Jaworska, M. (2009). Stymulowanie rozwoju gospodarczego przez samorząd lokalny na przykładzie instrumentów polityki budżetowej stosowanych w mieście Szczecin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 532, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 14 s. 105–107
5.Krajowa Polityka Miejska 2023 (2015). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
6.Polska Klasyfikacja Działalności – na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Pobrano z: www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu.
7.Program Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016–2020 w Gminie Miejskiej Kraków (2016). Kraków: Grodzki Urząd Pracy.
8.Raport o Stanie Miasta (2015). Kraków: Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Kraków
9.Sprawozdanie z realizacji Krakowskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016–2020 w 2016 roku. Urząd Miasta Kraków.
10.Urbański, J. (2011). GIS w badaniach przyrodniczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
11.Akty prawne:
12.Dz. U. 2009.157.1241 Ustawa o finansach publicznych
13.Dz. U. 2017 r., poz. 1453 t.j. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
14.Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, 1475, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
15.Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
16.Dz.U.2016 poz. 446 t.j. z dnia 04.04.2016r. Ustawa o samorządzie gminnym.
17.Dz.U.2016 poz. 814 t.j. z dnia 09.06.2016, Ustawa o samorządzie powiatowym.
18.Źródła internetowe:
19.Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości. Pobrano z: www.msp.krakow.pl (13.09.2017).
20.THOLONS Services Globalization Index 2017, Disruption by digital. Pobrano z: tholons.com/TholonsTop100, (10.09.2017).