Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er.2017.32-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 32 2017
Opłaty drogowe jako instrument internalizacji kosztów zewnętrznych transportu

Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (31-40)
Klasyfikacja JEL: R41
Słowa kluczowe: efekty zewnętrzne internalizacja opłaty drogowe polityka Unii Europejskiej
Cited-by (Crossref) ?:
Autorzy: Sylwia Kowalska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Abstrakt

Ruch samochodowy generuje negatywne skutki w postaci kosztów, które ponoszone są przez społeczeństwo, środowisko oraz gospodarkę. Jednym z głównych problemów jest znaczny wzrost emisji CO2 w UE. Wzmożony ruch wpływa także na pogorszenie się stanu infrastruktury drogowej. Zgodnie z polityką transportową Unii Europejskiej koszty te powinny zostać włączone do rachunku sprawców, zgodnie z zasadami „użytkownik płaci” oraz „zanieczyszczający płaci”. Skuteczny system opłat drogowych mógłby stać się ważnym instrumentem wykorzystywanym w celu internalizacji kosztów zewnętrznych transportu. Aby to jednak osiągnąć, opłaty drogowe przede wszystkim nie powinny być pobierane ze względu na czas przejazdu (winiety), ponieważ dyskryminuje to kierowców z zagranicy, jak również użytkowników płatnych dróg, którzy rzadziej korzystają z samochodów. W Polsce elektroniczny system poboru opłat drogowych stał się instrumentem internalizacji kosztów zewnętrznych 1 lipca 2011 roku. Od tej pory egzekwuje od użytkowników pokrywanie wygenerowanych strat związanych z negatywnymi efektami zewnętrznymi. Podjęto próbę oceny, czy opłaty drogowe stały się skutecznym bodźcem dla przewoźników drogowych do brania pod uwagę zewnętrznych kosztów transportu samochodowego w trakcie procesu podejmowania decyzji transportowych. Ważnym czynnikiem procesu internalizacji efektów zewnętrznych jest system prawodawczy Unii Europejskiej, który wpływa na dobór instrumentów internalizacji kosztów zewnętrznych, a także ich zakres. Istotne na tym polu okazują się opłaty drogowe jako narzędzie do kreowania oczekiwanych zachowań użytkowników dróg.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Di Ciommino, F., Monzon, A., Fernandez, A. (2013). Improving the analysis of road pricing accteptability surveys by using hybrid models. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 49, 302–316. DOI: 10.1016/j.tra.2013.01.007.
2.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
3.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/38/WE z dnia 17 maja 2006 r. zmieniająca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe
4.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/76/UE z dnia 27 września 2011 r. zmienia-jąca dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe.
5.Essen, H., Schroten A., Otten M., Sutter D., Schreyer C., Zandonella R., Maibach M., Doll C. (2011). External Costs of Transport in Europe. Delf: CE Delft INFRAS, Fraunhofer ISI.
6.Komisja Europejska (2016). Pobrano z: www.ec.europe.eu.
7.Kosior, M. (2008). Historyczny rozwój programów działań na rzecz środowiska w Unii Euro-pejskiej. Studia Ecologiae et Bioethicae, 6, 201–2012.
8.Pawłowska, B. (2000). Zewnętrzne koszty transportu, problem ekonomicznej wyceny. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Pawłowska, B. (2013). Zrównoważony rozwój transportu na tle współczesnych procesów spo-łeczno-gospodarczych. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
10.Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025. (2005). Warszawa: Ministerstwo Infra-struktury.
11.Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, Green Paper, European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs, July 2001, COM (2001) 336 final.
12.Schroten, A., Hoen, M. (2016). Infrastructure and external cost coverage of road freight transport on EU28 motorways. Felft: CE Delft.
13.Silla, A., Spina, G.F., Witter, R. Internalization of External Costs in 2015, Implication for the transport chain of a global producer company in Western Europe. University of Karls-ruhe,University of the Aegean, Polytechnical University of Lausanne.
14.Stiglitz, J.E. (2005). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
15.Traktat Rzymski, marzec 1957 r.
16.Update of the Handbook on External Costs of Transport (2014). Report for the European Commission.
17.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych, Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60.
18.Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
19.Zielone Księga (1995). W kierunku uczciwych i efektywnych cen w transporcie. Kierunki inter-nalizacji kosztów zewnętrznych transportu w Unii Europejskiej.
20.Viatoll.pl (2017). Pobrano z: www.viatoll.pl.