Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-22
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 29 2016
Moment ogłoszenia upadłości a sposób zaspokojenia wierzytelności ze świadczonych okresowo najmu i dzierżawy względem upadłego

Autorzy: Aleksandra Lubicz-Posochowska
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Katedra Prawa i Ubezpieczeń
Słowa kluczowe: bankruptcy liquidation claim cost of bankruptcy proceeding
Rok wydania:2016
Liczba stron:11 (325-335)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W znowelizowanym prawie upadłościowym zobowiązania powstałe wobec upadłego przed dniem ogłoszenia upadłości zostają zaspokojone z funduszy masy. Z kolei zobowiązania powstałe po dacie ogłoszenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości podlegają zaspokojeniu na bieżąco, gdyż należą do tzw. kosztów postępowania upadłościowego. Moment ogłoszenia upadłości ma w związku z powyższym szczególne znaczenie w zakresie sposobu zaspakajania wierzytelności ze świadczonych okresowo najmu i dzierżawy względem upadłego, gdyż obecnie ustawa Prawo upadłościowe w upadłości likwidacyjnej wprowadziła nieznaną dotychczasowemu prawu zasadę proporcjonalnego rozdziału wierzytelności na część wierzytelności, która będzie zaspokajana z podziału funduszy masy, oraz na część wierzytelności, która będzie stanowić koszt postępowania upadłościowego – co stało się tematem niniejszego opracowania .
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gurgul, S. (2016). Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
2.Jakubecki, A., Zedler, F. (2011). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
3.Księżak, P., Pyziak-Szafnicka, M. (red.) (2014). Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Wyd. II. Warszawa: Lex.
4.Walińska, E. (red.) (2016). Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Wyd. IV. Warszawa: Wolters Kluwer.
5.Zimmerman, P. (2015). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6.Akty prawne
7.Ustawa z 15.05.2015 Prawo restrukturyzacyjne. Dz.U. 2015, poz. 978.
8.Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2013, poz. 630.
9.Ustawa z 28.02. 2003 Prawo upadłościowe. Dz.U. 2015, poz. 233.
10.Ustawa z 28.02. 2003 Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. 2015, poz. 233.
11.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku Prawo o postępowaniu układowym. Dz.U. 1934, nr 93, poz. 836.
12.Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 roku Prawo upadłościowe. Dz.U. 1934, nr 93, poz. 834.