Europa Regionum

ISSN: 1428-278X     DOI: 10.18276/er CC BY-SA CEEOL

Call for papers

We are pleased to inform you that Personal and Behavioural Finance Institute at University of Szczecin is going to launch special issue of Europa Regionum, which will present papers in the fields of household finance. We would like to invite you to contribute your Research Paper for publication in Europa Regionum (7 pkt wg listy B MNISW). No fees will be charged. Successful submissions will be selected by the Scientific Council.

 

Topics of interest - household finance and behavioral finance, especially:

-        household finance management,

-        household finance behavior,

-        financial decisions of households,

-        household debt,

-        household overindebtedness,

-        financial advisors ,

-        financial education,

-        financial literacy and financial capability,

-        financial conditions,

-        household income, expenses, savings, investing,

-        over-indebtedness and household insolvency,

-        cultural predispositions in household finance,

-        cashless society, cashless payments,

-        retail electronic banking,

-        habits and financial risk management of everyday life,

-        financial risk of longevity,

-        quantitative methods in personal and behavioral finance.

 

Paper submission

Paper should contain an Abstract (of up to 300 words) and a Conclusion section and should be min. 20 000 words and max. 30 000 words. Submission of an article for publication in Europa Regionum implies that the work described has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or academic thesis or as an electronic preprint), that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language. Abstract should be send no later than June 30, 2016. Full papers should be sent (in word format) no later than August 18, 2016 via marta.musial@wzieu.pl.

dates

Abstract submission: 30 June 2016

Submission Deadline:  18 August 2016

Paper Status Notification:  October 2016

 

Contact: dr Marta Musiał (marta.musial@wzieu.pl)

O "Europa Regionum"

Czasopismo ma charakter ogólnouniwersytecki, do współpracy oraz recenzji artykułów zapraszamy więc Autorów ze wszystkich wydziałów Uniwersytetu Szczecińskiego, wszystkich ośrodków, naukowych w Polsce, a także naukowców zagranicznych. Warunkiem opublikowania artykułu - poza uzyskaniem pozytywnej recenzji - jest jego problematyka. Zamierzamy publikować artykuły - głównie w językach polskim, niemieckim i angielskim - poświęcone szeroko pojętej tematyce rozwoju regionów i subregonów w Polsce i pozostałych krajach europejskich. Preferowane będą m.in. teksty dotyczące analizy przypadków, jak i międzynarodowe studia porównawcze. "Europa Regionum" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (7 pkt.).


Last but not least, pragnę odnotować, że twórcą idei niniejszego czasopisma i jego pierwszym redaktorem naczelnym był wybitny socjolog ś.p. prof. Ludwik Janiszewski, a po nim funkcję tę pełnił były Rektor US prof. Hubert Bronk. Chciałbym kontynuować dzieło moich znakomitych poprzedników, dbając, przywsparciu członków Rady i Kolegium Redakcyjnego oraz Recenzentów - o wysoki poziom naukowy czasopisma.

Redaktor naczelny

prof. zw. dr hab. Stanisław Flejterski

Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych

WZiEU US

Bazy indeksacyjne

Czasopismo Europa Regionum indeksowane jest w bazach:

- CEJSH,

- BazEkon,

- CEEOL,

- BazHum.