Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2017.31-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 31 2017
Finansowanie inwestycji technologicznych - analiza Działania 4.3 Kredyt technologiczny w województwie łódzkim
(Financing technological investments – analysis of measure 4 .3 technological credit in the Lodz voivodeship)

Authors: Ewelina Kiełek-Więcławska
Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
Keywords: technological credit technology investment innovation SME sector
Year of publication:2017
Page range:15 (153-167)
Klasyfikacja JEL: O31 O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Based on the analysis of documents and reports of Polish institutions, the paper presents Measure 4.3 “Technological credit” IE OP 2007–2013. The aim of the paper is to present the results of studies on the implementation of Measure 4.3 IE OP in the Lodz voivodeship. Technological credit is an instrument which, through the mechanism of technological premium, reduces the risk of the project and impacts the propensity to invest in R&D. The results of the study indicate that the use of technological credit funds available in the years 2007–2013 had a positive impact on the operation of enterprises.
Download file

Article file

Bibliography

1.BGK (2016). Aktualności kredytu na innowacje technologiczne. Pobrano z: https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/kredyt-na-innowacje-technologiczne/aktualnosci/single/prawie-500-firm-stara-sie-w-bgk-o-dotacje-na-innowacje-technologiczne-1715 (21.02.2016).
2.Borras, S., Edquist, Ch. (2013). The choice of innovation policy instruments. Technological Forecasting & Social Change, 80, 1513–1522.
3.Brzozowska, K. (2009). Wsparcie kapitałowe przedsięwzięć innowacyjnych w Polsce. W: B. Filipiak, B. Mikołajczyk (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych (s. 141–158). Warszawa: Difin.
4.Cosh, A., Cumming, D., Hughes, A. (2009). Outside Entrepreneurial Capital. Economic Journal, 119 (540), 1494–1533.
5.Czerniak, J. (2013). Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian. Warszawa: Difin.
6.GUS (2014). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011–2013. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
7.GUS (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012–2014. Warszawa:
8.IBnGR (2010). Mechanizmy inżynierii finansowej w podnoszeniu efektywności absorpcji środków UE i ich znaczenie w polityce spójności po 2013 roku. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
9.Kalvet, T., Vanags, J., Maniokas, K. (2012). Financial Engineering Instruments. The Way Forward for Cohesion Policy Support? Recent Experience from The Baltic States. Baltic Journal of Economics, 1 (12), 5–22.
10.Kerr, W.R., Nanda, R. (2014). Financing Innovation. Working paper. Harvard Business School.
11.Kiełek, E. (2013). Kredyt technologiczny jako instrument zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP [praca doktorska]. Uniwersytet Łódzki. Łódź.
12.Kiełek-Więcławska, E. (2015). Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie środków unijnych dostępnych w latach 2007–2013. W: P.A. Nowak (red.), Innowacje 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej (s. 59–73). Łódź: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
13.Kiełek-Więcławska, E. (2016). Support for the SME sector in the framework of the Smart Growth Operational Programme for the years 2014–2020. W: Proceedings of the 1st International Conference Contemporary Issues In Theory and Practice of Management.
14.CITPM 2016 (s. 176–182). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
15.Kiełek-Więcławska, E., Stawasz, E. (2015). Support for Innovativeness of Enterprises in the SME Sector in Poland through Technological Credit. W: A.S. Gubik, K. Wach (red.), Institutional Aspects of Entrepreneurship (s. 53–64). Miskoloc: University of Miskoloc.
16.Lee, N., Sameen, H., Cowling, M. (2015). Accesss to finance for innovative SMEs since the financial crisis. Research Policy, 44, 370–380.
17.Nicolaides, P. (2013). Financial Engineering Instruments and their Assessment Under EU State Aid Rules. Bruges European Economic Policy Briefings, 26, 1–51.
18.MIiR (2014). Ocena ex ante instrumentów finansowych w ramach POIR. Raport końcowy. Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
19.Mina, A., Lahr, H., Hughes, A. (2013). The demand and supply of external finance for innovative firms. Industrial and Corporate Change, 4 (22), 869–901.
20.Ministerstwo Rozwoju (2016). Mapa Dotacji Unii Europejskiej. Pobrano z: http://www.mapadotacji.gov.pl (15.08.2016).
21.MRR (2013). Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007–2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
22.Pokorski, J. (2010). Ocena instrumentów wsparcia bezpośredniego przedsiębiorstw. Podsumowanie wyników ewaluacji wybranych działań SPO WKP. Warszawa: PARP.
23.Pokorski, J. (2015). Budowanie potencjału innowacyjnego firm w Polsce – wyniki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W: P. Zadura-Lichota (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności (s. 73–88). Warszawa: PARP.
24.Rozporządzenie (2006). Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 44, z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999).
25.Ustawa (2008). Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Dz.U. 2008, nr 116, poz. 730; Dz.U. 2010, nr 75, poz. 473 i nr 96, poz. 620.
26.Ustawa (2011). Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Dz.U. 2011, nr 85, poz. 457.