Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-12
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 29 2016
Ochrona konsumenta w świetle ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
(Consumer protection in the light of the Act concerning the complaint handling procedure by financial service providers and Financial Ombudsman)

Authors: Karol Magoń
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Prawa Cywilnego i Gospodarczego
Keywords: consumer Financial Ombudsman complaint
Year of publication:2016
Page range:11 (185-195)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The aim of this study is to analyze Financial Market Participants Complaints Procedures and the Financial Ombudsman Act concerning the effectiveness of consumer protection in this Act. In the first part the author explores the range of objective and subjective consumer protection in comparative terms, comparing the regulations of the Financial Ombudsman Act and previous normative acts regulating subjected matters. The author then presents the main assumptions and evaluates the specific regulations of the Financial Ombudsman Act. In particular, the author examines the remit of the Financial Ombudsman in relation to the previously existing Insurance Ombudsman, analyzes “alternative proceedings to resolve the dispute” dealt by the Financial Ombudsman and presents the features of that proceedings and the features of so-called financial market participants complaint procedures.
Download file

Article file

Bibliography

1.Gnela, B. (red.) (2007). Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne. Kraków: Wolters Kluwers.
2.Gnela, B., Michałowska, K. (red.) (2015). Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego. Kraków: C.H. Beck.
3.Jakubiak-Mirończuk, A. (2008). Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych. Warszawa: Wolters Kluwers.
4.Pyrzyńska, A., Sokołowska, D. (red.), Współczesne problemy prawa zobowiązań (639– 652). Warszawa: Wolters Kluwers.
5.Rozporządzenie Ministra Finansów z 14.01.2016 w sprawie pozasądowego postępowania przed Rzecznikiem Finansowym. Dz.U. 2016, poz. 92.
6.Sójka, T. (2015). Obowiązek lojalności wobec klienta. W: A. Olejniczak, J. Haberko, A. Terszkiewicz (red.), Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe. Warszawa: Wolters Kluwers.
7.Uchwała KNF 192/2015 z 26.05.2015. Dz. Urz. KNF z 2015, poz. 32, z 18.06.2015.
8.Uchwała KNF 116/11 z 10.05.2011. Dz. Urz. KNF z 2011, nr 5, poz. 16, z 21.06.2011.
9.Uchwała KNF 626/2015 z 17.11.2015. Dz. Urz. KNF z 2015, poz. 64, z 29.12.2015.
10.Ustawa z 17.11.1964 Kodeks postępowania cywilnego. T.j. Dz.U. 2014, poz. 101, ze zm.
11.Ustawa z 29.07.2005 o obrocie instrumentami finansowymi. T.j. Dz.U. 2014, poz. 94, ze zm.
12.Ustawa z 21.07.2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Dz.U. nr 157, poz. 1119, ze zm.
13.Ustawa z 5.08.2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Dz.U. 2015, poz. 1348.