Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2016.29-11
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / t. 29 2016
Odpowiedzialność usługodawcy wobec konsumenta za wadliwość kontraktowania i świadczenia opartego na umowie o dzieło
(The liability of the service provider towards the consumer for the defectiveness of the contracting and performance based on the specific task contract)

Authors: Krzysztof Szuma
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Studium Prawa
Keywords: warranty unfair commercial practices claim liability contract to perform a specified task service enterpreneur consumer
Year of publication:2016
Page range:15 (169-183)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

In the author’s opinion the legal regulation of a contract to perform a specified task which is provided by entrepreneurs to consumers is proper. It has been included in numerous acts. What may be problematic is consumers’ awareness in conjunction with the consumers’ possibility and ability to exercise their rights. In general, it can be assumed that an average consumer knows a contract to perform a specified task and can distinguish it from a sale contract. However, it is not that evident whether consumers know specific regulations, from other acts, which have also been insufficiently presented in this article. Is an average consumer aware of the very specific provision of the Act of 2000 on Technical Supervision which relates for example to the repair of gas furnaces or electric devices, and the consequences arising from that Act for consumers and their rights and obligations? The article does not cover a very difficult and complex issue for consumers as to procedural steps to enforce their rights and the related costs. This issue can be the subject of a separate paper. 
Download file

Article file

Bibliography

1.Literatura
2.Baza informacji prawnej: Lex: Serwis informacji prawnej: www.lex.pl.
3.Gawlik, Z. (2014). W: A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz Tom III. Zobowiązania – część szczególna. Wyd. II. Warszawa:LEX.
4.Kołakowski, K. (2011). W: G. Bieniek (red.), Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania. Tom I–II. Warszawa: LexisNexis. Pobrano z: LEX https:// sip-1lex-1pl-1lexnewhh.han3.ue.poznan.pl/#/komentarz/587583297/386421/ko mentarz-do-kodeksu-cywilnego-ksiega-trzecia-zobowiazania-tom-i-ii-wyd-x.
5.Akty prawne
6.Ustawa z 23.04. 1964 Kodeks cywilny. T.j. Dz.U. 2016, poz. 380, z późn. zm.
7.Ustawa z 21.12. 2000 o dozorze technicznym. T.j. Dz.U. 2015, poz. 1125, z późn. zm.
8.Ustawa z 12.09. 2002 o normalizacji. T.j. Dz.U. 2015, poz. 1483.
9.Ustawa z 2.07. 2004 o swobodzie działalności gospodarczej. T.j. Dz.U. 2015, poz. 584, z późn. zm.
10.Ustawa z 23.08. 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Dz.U. 2007, poz. 171.
11.Ustawa z 30.05. 2014 o prawach konsumenta. Dz.U. 2014, poz. 827, z późn. zm.
12.Orzecznictwo
13.Uchwała z 2013 roku: uchwała składu siedmiu sędziów SN z dnia 17 stycznia 2013 r., sygn. akt III CZP 51/12. Pobrano z http://dziennikubezpieczeniowy.pl/pub/201501-16_stanowisko_RzU.pdf.
14.Wyrok WSA w Poznaniu z 2013 roku. IV SA/PO 497/15. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych NSA. Pobrano z: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query. Wyrok Sądu Najwyższego z 10.12.2015. V CSK 210/15. LEX w zbiorze orzeczeń do art. 5561 kodeksu cywilnego. Pobrano z: www.lex.pl.
15.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 5.02. 2016. III AUa 1510/15. LEX poz. 2023662. Pobrano z: www.lex.pl.