Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Koordynacja polityk fiskalnych w Unii Europejskiej

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (321-332)
Klasyfikacja JEL: G18 H30 H60
Słowa kluczowe: polityka fiskalna Unia Europejska deficyt dług publiczny
Autorzy: Marcin Wajda
Katedra Skarbowości SGH

Abstrakt

Celem tekstu jest zaprezentowanie rozwiązań prawnych oraz ich skuteczności w zakresie koordynacji polityk fiskalnych w Unii Europejskiej. Uzasadnienie tej koordynacji jest punktem wyjścia przedmiotowej analizy. Następnie przedstawiono podstawy wynikające z części „prewencyjnej” i „naprawczej” Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Regulacje te zostały poddane analizie efektywności w odniesieniu do wartości referencyjnych opisanych w Protokole 12 TFUE. Przeprowadzono ją na podstawie przekroczenia wartości referencyjnych i dyspersji we wszystkich państwach członkowskich. Przedstawione wnioski świadczą o braku skuteczności dotychczasowych rozwiązań. Zaprezentowano również możliwe – w opinii Komisji Europejskiej – scenariusze reformy koordynacji polityk fiskalnych w UE oraz poddano je ocenie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A., Woźniak, B. (2015). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
2.Barnes, S., Botev, J., Rawdanowicz, L., Stráský, J. (2016). Europe’s new fiscal rule. Review of Economics and Institutions, 7 (1). DOI: 10.5202/rei.v7i1.207.
3.Biała Księga (2017). Biała Księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r. Bruksela: Komisja Europejska. COM 2025. Pobrane z: https://ec.europa.eu/commission/ publications/factsheets-white-paper-future-europe_pl (05.05.2017).
4.Buti, M. (2015). What future for rules-based fiscal policy? IMF Conference: Rethinking Macro Policy III: Progress or Confusion? Pobrane z: https://ec.europa.eu (16.09.2018).
5.Działo, J. (2012). Fiscal Rules and Effective Fiscal Policy. Comparative Economic Research, 2 (15), 65–78. DOI: 10.2478/v10103-012-0010-1.
6.European Commission (2017). Economic cohesion. W: My Region, My Europe, Our Future. Seventh report on economic, social and territorial cohesion (s. 1–52). Luxembourg: Publications Office of the European Union. Pobrane z: ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion7/7cr.pdf (16.09.2018).
7.Eyraud, L., Wu, T. (2015). Playing by the Rules: Reforming Fiscal Governance in Europe. IMF Working Paper, 15/67.
8.Halac, M., Yared, P. (2018). Fiscal Rules and Discretion in a World Economy. American Economic Review, 108 (8), 2305–2334.
9.Nowak-Far, A. (2018a). Komentarz do art.120 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pobrane z: http://lex.online.wolterskluwer.pl (20.05.2018).
10.Nowak-Far, A., (2018b). Komentarz do art.136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pobrane z: http://lex.online.wolterskluwer.pl (20.05.2018).
11.Owsiak, S., (2017). Finanse publiczne. Współczesne ujęcie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12.Rosati, D. (2017). Polityka gospodarcza. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
13.Traktat (2009). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE C 326, 26.10.2012, s. 47–390.
14.Tyniewicki, M. (2014). Sytuacja w zakresie wieloletniego planowania finansowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej przed uchwaleniem dyrektywy 2011/85/UE. W: E. Ruśkowski (red.), Roczność i wieloletniość w finansach publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer.