Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Proces współpracy przedsiębiorstw na rynku turystycznym z samorządem terytorialnym jako determinant rozwoju turystyki w aglomeracji szczecińskiej

Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (297-308)
Klasyfikacja JEL: P19 R10 R19
Słowa kluczowe: turystyka samorząd przedsiębiorstwa współpraca
Autorzy: Piotr Staszak
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Abstrakt

Rozwój turystyki w regionie oparty jest na działalności różnorodnych podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji. Wszystkie one tworzą szeroko rozumiany system lokalnej gospodarki turystycznej, od której sprawności i wydajności zależy poziom rozwoju funkcji turystycznej tego obszaru. Między celami działalności poszczególnych podmiotów mogą występować rozmaite sprzeczności i konflikty wynikające zarówno z różnic w metodach osiągania celów, jak i z braku porozumienia i współpracy, co z kolei stanowić może istotne ograniczenie w procesie kreowania regionalnego produktu turystycznego. Dlatego tak ważne zadanie przypisać należy współpracy przedsiębiorstw turystycznych z władzami samorządowymi. Celem badawczym opracowania jest rozpoznanie stopnia i form współpracy podejmowanej między przedsiębiorstwami turystycznymi a samorządami terytorialnymi w sektorze turystyki w regionie Szczecina. Procesem badawczym objęto przede wszystkim miasto Szczecin oraz powiaty policki, gryfiński, goleniowski i stargardzki. Dodatkowym źródłem danych były obserwacje, wywiady oraz konsultacje społeczne prowadzone przez autora opracowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn Informacyjny (2011). Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Szczecin. Szczecin: Wydawnictwo Urzędu Miasta.
2.Borówka, R. (2002). Przyroda Pomorza Zachodniego. Szczecin: Oficyna.
3.Januszewska, M., Januszewski, M. (2005). Współpraca partnerów publicznych i prywatnych na rzecz rozwoju turystyki. Turystyka i Rekreacja, 1, 51.
4.Kusa, R. (2008). Uwarunkowania rozwoju klastrów turystycznych. Zarządzanie Organizacjami w Gospodarce Opartej na Wiedzy, Szkoła Letnia Zarządzania, 2, 43–44.
5.Marciszewska, B. (2007). Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze turystyki (polskie przykłady zastosowań). W: A. Szwichtenberg (red.), Działania w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz rozwoju gospodarki turystycznej przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej (s. 52). Strasburg–Koszalin: Wydawnictwo Feniks.
6.Pawlusiński, R. (2005). Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
7.Słonimski, M. (2012). Szczecin. Praktyczny przewodnik turystyczny. Szczecin: Wydawnictwo Walkowska.
8.Szromnik, A. (2006). Partnerstwo marketingowe w regionie. Problemy teoretyczno-koncepcyjne. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 694, 55.
9.Ziółkowski, M. (2007). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 73–77). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
10.Zmyślony, P. (2008). Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.