Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/1-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Współpraca banków spółdzielczych z samorządem lokalnym

Autorzy: Przemysław Pluskota
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: banki spółdzielcze jednostka samorządu terytorialnego bankowa obsługa produkty bankowe
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (249-261)
Klasyfikacja JEL: G21 D53 H70
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednostki samorządu terytorialnego są atrakcyjnym klientem dla każdego banku. Dostrzegły to również banki spółdzielcze, które coraz częściej i coraz chętniej chcą nawiązać z nimi współpracę. Nie mogąc wielokrotnie wygrać konkurencji z bankami komercyjnymi, BS-y swoje usługi oferują mniejszym samorządom. Lokalna więź i odpowiedzialność za rozwój regionu stymulują współpracę na wielu poziomach. Dzięki efektywnej współpracy banki spółdzielcze, z uwagi na swój charakter, powinny stać się lokalnym centrum kompetencji i zaufania, naturalnie wpisując się w lokalny klimat gospodarczy. Udział j.s.t. zarówno w należnościach, jak i zobowiązaniach sektora banków spółdzielczych w porównaniu z innymi grupami jest niewielki, pomimo systematycznego wzrostu od kilku lat. Ważniejsza od wzrostu jest jednak jego stabilizacja, świadcząca o trwałych relacjach między bankami spółdzielczymi a samorządami. Celem artykułu jest ukazanie zakresu i kierunków współpracy j.s.t. z sektorem banków spółdzielczych. W świetle przeprowadzonej analizy uwzględniającej wyniki różnorodnych raportów można stwierdzić, że współpraca z bankami spółdzielczymi będzie się rozwijała. W perspektywie najbliższych lat zdynamizuje się zarówno w zakresie produktów kredytowych, depozytowych, jak i rozliczeniowych. W artykule zaprezentowano wnioski dotyczące współpracy banków spółdzielczych z j.s.t. na podstawie danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski oraz Warszawski Instytut Bankowości.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alińska, A. (2002). Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej. Warszawa: Twigger.
2.Alińska, A. (2008). Instytucje mikrofinansowe w lokalnym rozwoju społeczno-gospodarczym. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Monografie i Opracowania 558).
3.Filipiak, B., Flejterski, S. (red.) (2008). Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
4.Hoff, K., Stiglitz, J.E. (1990). Imperfect Information and Rural Credit Markets – Puzzles and Policy Perspectives, The World Bank Economic Review, 3, 235–250.
5.Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2014 r. (2015). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
6.Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2015 r. (2016). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
7.Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2016 r. (2017). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
8.Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2017 r. (2018). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
9.Jaworski, W.L. (2002). Bank spółdzielczy na rynku niszowym. Nowoczesny Bank Spółdzielczy. 10.
10.Korenik, D., Korenik, S. (2007). Stosunki samorządowo-bankowe a rozwój społeczno-ekonomiczny w przestrzeni, Warszawa: CeDeWu.
11.Pierzchała, P. (2017). Lokalne centrum kompetencji. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3, 26–27.
12.Proniewski, M., Tarasiuk, W. (2012). Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne. Warszawa: C.H. Beck.
13.Raport o sytuacji banków w 2016 r. (2017). Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
14.Raport o sytuacji ekonomicznej banków. Banki 2016. (2017). Raport przygotowany przez Warszawski Instytut Bankowości na zlecenie Związku Banków Polskich. Warszawa.
15.Wierzbicki, Z.R. (2017). Banki Spółdzielcze wobec Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3, 10–12.