Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Uwarunkowania prawne dotyczące rachunku wspólnego jednostek samorządu terytorialnego

Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (235-248)
Klasyfikacja JEL: G21 H70
Słowa kluczowe: jednostka samorządu terytorialnego rachunek wspólny zadania publiczne środki europejskie
Autorzy: Zbigniew Ofiarski
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Abstrakt

Rachunek wspólny jest szczególnym typem rachunku bankowego i może być prowadzony dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.). Nie jest powszechnie dostępny w ofercie banków dla wszystkich j.s.t. W związku z tym poddano pozytywnej weryfikacji hipotezę o świadomie wprowadzonych przez ustawodawcę ograniczeniach przedmiotowych i podmiotowych, których celem jest preferowanie współdziałania j.s.t. w realizacji zadań publicznych, a w szczególności w bardziej efektywnym wykorzystywaniu środków europejskich. Wprowadzone przez ustawodawcę ograniczenia dotyczące otwierania i prowadzenia rachunków wspólnych dla j.s.t. skutkują w tym zakresie modyfikacją konstrukcji umowy rachunku bankowego przyjętej w Kodeksie cywilnym. Ustaleń tych dokonano na podstawie analizy i oceny aktów prawa bankowego, w tym również tworzonych na poziomie banków (zwłaszcza regulaminów bankowych oraz ogólnych warunków umów), a także orzecznictwa sądów i dorobku doktryny prawa bankowego oraz prawa samorządu terytorialnego, dotyczących zasad i trybu otwierania oraz prowadzenia rachunków wspólnych dla j.s.t. W opracowaniu zastosowano metodę dogmatycznoprawną (jako metodę podstawową) oraz uzupełniająco metodę empiryczno-analityczną (w szczególności w odniesieniu do oferty banków w zakresie rachunków wspólnych prowadzonych dla j.s.t.).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Burski, K. (2017). Prawna problematyka wspólnego rachunku bankowego dla jednostek samorządu terytorialnego. Kortowski Przegląd Prawniczy, 3, 44–48.
2.Chmielnicki, P. A. (2004). Glosa do wyroku NSA z dnia 2 grudnia 2003 r., II SA/Kr 998/03. Przegląd Legislacyjny, 4, 141–148.
3.Czarnow, S. (2002). Komunalna działalność gospodarcza a zadania publiczne samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 10, 38–54.
4.Dębowska-Romanowska, T. (2010). Prawo finansowe. Część konstytucyjna wraz z częścią ogólną. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
5.Dolnicki, B. (red.) (2018). Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
6.Kawulski, A. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.
7.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
8.Kremis, J. (2002). Skutki prawne w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej państwa na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Państwo i Prawo, 6, 37–50.
9.Leoński, Z. (2006). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Mazur, L. (2008). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
11.Monkiewicz, A. (2014). Wspólny rachunek bankowy – ograniczenia podmiotowe oraz skutki ustalenia wielkości udziałów współposiadaczy dla potrzeb postępowania egzekucyjnego. Przegląd Sądowy, 3, 24–34.
12.Ofiarska, M. (2008). Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
13.Ofiarski, Z. (2013). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
14.Postanowienie SN z 29.05.2014. V CSK 403/13. Legalis nr 1061031.
15.Pyzioł, W. (1995). Wspólny rachunek bankowy. Prawo Bankowe, 3, 75–84.
16.Romanowski, M. (2007). W sprawie wspólnego rachunku bankowego – uwagi na tle art. 51 prawa bankowego. Prawo Bankowe, 5, 51–60.
17.Sikorski, G. (2015). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
18.Smykla, B. (2011). Prawo bankowe. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
19.Storczyński, J. (2002). Postępowanie w sprawie skargi jednostki samorządu terytorialnego do NSA na rozstrzygnięcie nadzorcze kolegium regionalnej izby obrachunkowej – wybrane zagadnienia. Kwartalnik Prawa Publicznego, 4, 129–154.
20.Uchwała TK z 27.09.1994. W 10/93. OTK 1994, z. 2, poz. 46.
21.Uchwała RIO w Warszawie z 10.06.2014 r. 15/202/2014. OwSS 2014, nr 3, poz. 119.
22.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2018, poz. 994, z późn. zm.
23.Ustawa z 29.08.1997. Prawo bankowe. Dz.U. 2017, poz. 1876, z późn. zm.
24.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie powiatowym. Dz.U. 2018, poz. 995, z późn. zm.
25.Ustawa z 5.06.1998 o samorządzie województwa. Dz.U. 2018, poz. 913.
26.Ustawa z 24.07.1998 o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. nr 96, poz. 603, z późn. zm.
27.Ustawa z 13.11.2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. 2018, poz. 2161.
28.Ustawa z 1.04.2004 o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. Dz.U. nr 91, poz. 870.
29.Ustawa z 9.06.2011. Prawo geologiczne i górnicze. Dz.U. 2017, poz. 2126, z późn. zm.
30.Ustawa z 27.09.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
31.Ustawa z 10.06.2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Dz.U. 2017, poz. 1937, z późn. zm.
32.Ustawa z 5.11.2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. Dz.U. 2017, poz. 2065, z późn. zm.
33.Uzasadnienie projektu ustawy z 1.04.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw. Druk nr 2116 Sejmu RP IV kadencji.
34.Wyrok WSA w Krakowie z 11.05.2004. III SA/Kr 61/04.
35.Zawadzka, P., Zimmerman, P., Sura, R. (2017). Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
36.Zdebel, M. (2006). Rachunek wspólny jednostek samorządu terytorialnego formą zagospodarowywania środków unijnych. W: L. Patrzałek (red.), Podsektor samorządowy w sektorze finansów publicznych w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej (s. 165–173). Poznań–Wrocław: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.