Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Działania antysmogowe w Polsce i źródła ich finansowania – wybrane problemy

Autorzy: Dagmara Hajdys
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów Katedra Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego
Słowa kluczowe: smog zanieczyszczenie powietrza działania antysmogowe dotacje
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (123-135)
Klasyfikacja JEL: Q53

Abstrakt

Zanieczyszczenie powietrza jest aktualnie kluczowym problemem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Polska należy pod tym względem do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej (UE). Od dwóch lat w okresie jesienno-zimowym problem walki ze smogiem jest istotnym tematem debaty publicznej. Informacje o podwyższonych lub przekroczonych stanach zanieczyszczenia powodują, że poszukuje się rozwiązań umożliwiających poprawę sytuacji. Celem opracowania jest wskazanie regulacji prawnych w zakresie ochrony powietrza, działań podejmowanych w ramach walki ze smogiem oraz wybranych źródeł finansowania programów ochrony powietrza. W artykule wykorzystano raporty Europejskiej Agencji Środowiska, Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, obowiązujące akty prawne oraz inne opracowania dotyczące zanieczyszczenia powietrza
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BGK (2018). Bank Gospodarstwa Krajowego, Informator o zasadach udzielania premii termomodernizacyjnej / remontowej / kompensacyjnej. Pobrane z: https://www.bgk.pl/files/public/ Pliki/Fundusze_i_programy/FTiR/BGK_informator_FTiR.pdf (16.07.2018).
2.Bujny, J., Maśliński, M. (2016). Ustawa antysmogowa i inne instrumenty prawne na rzecz ochrony powietrza. Pobrane z: https://sozosfera.pl/prawo/ustawa-antysmogowa-i-inne-instrumenty -prawne-na-rzecz-ochrony-powietrza/ (16.07.2018).
3.Decyzja wykonawcza Komisji 2011/850/WE z 12.11.2011 ustanawiająca zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza. Dz.Urz. UE L 335/86.
4.Dolna, J. (2017). Uchwały antysmogowe: gdzie zostały przyjęte i jaka jest sankcja za ich naruszenie. Pobrane z: http://www.rp.pl/Zadania/311129996-Uchwaly-antysmogowe-gdzie-zostalyprzyjete-i-jaka-jest-sankcja-za-ich-naruszenie.html (16.07.2018).
5.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z 23.10.2001 w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza. Dz.Urz. UE L 309/22.
6.Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.05.2008 w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Dz.Urz. UE L 152/1.
7.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 2010/75/WE z 24.11.2010 w sprawie emisji przemysłowych. Dz.Urz. UE L 334/17.
8.EEA (2017). European Environment Agency, Air quality in Europe – 2017 report. Pobrane z: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2017 (15.06.2018).
9.Guła, A., Musiałek, P. (2017). Para w gwizdek. Połowa Polaków marznie w domach. Pobrane z:
10.https://klubjagiellonski.pl/2017/04/19/para-w-gwizdek-polowa-polakow-marznie-w-domach/ (17.07.2018).
11.GIOŚ (2017). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016. Pobrane z: http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/raporty/GIOS_Sygnaly_2016.pdf (15.07.2018).
12.Ministerstwo Środowiska (2015). Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030). Pobrane z: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/e1dcdab8f1749936fd2ef53aefc3a7ba.pdf (15.07.2018).
13.Ministerstwo Środowiska (2017). Pismo nr DFE-I.070.109.2017.GG. Pobrane z: http://orka2.sejm. gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i16274-o1.pdf (15.07.2018).
14.NFOŚiGW (2016). Sprawozdanie z działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku. Pobrane z: http://nfosigw.gov.pl/gfx/nfosigw/userfiles/ files/life/sprawozdania/sprawozdanie_z__dzialalnosci_nfosigw_w_2015_r.pdf (15.07.2018).
15.Puls Biznesu (2018). Bank Ochrony Środowiska pomoże w walce ze smogiem. Pobrane z: https:// www.pb.pl/bank-ochrony-srodowiska-pomoze-w-walce-ze-smogiem-929925 (16.07.2018).
16.Pietrusiak, J. (2018). Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jako jedno z narzędzi realizacji programu STOP SMOG. Pobrane z: https://www.atmoterm.pl/nowelizacja-ustawy-o-wspieraniu-termomodernizacji-i-remontow-jako-jedno-z-narzedzi-realizacji -zalozen-programu-stop-smog/ (16.07.2018).
17.Program „Kawka”… (2015). Program „Kawka” przynosi efekty. Pobrane z: http://www.administrator24.info/artykul/id7717,program-kawka-przynosi-efekty (16.07.2018).
18.Programy… (2018). Programy 2018 – Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”. Pobrane z: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy2018/OF (16.07.2018).
19.PWN (2018). Smog. Pobrane z: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/smog;3976775.html (15.06.2018).
20.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2.08.2012 w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Dz.U. 2012, poz. 914.
21.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.08.2012 w sprawie krajowego celu redukcji narażenia. Dz.U. 2012, poz. 1030.
22.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24.08.2012 w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Dz.U. 2012, poz. 1031.
23.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 10.09.2012 w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Dz.U. 2012, poz. 1034.
24.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 11.09.2012 w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Dz.U. 2012, poz. 1028.
25.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.09.2012 w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji. Dz.U. 2012, poz. 1029.
26.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 13.09.2012 w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Dz.U. 2012, poz. 1032.
27.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.08.2014 w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Dz.U. 2014, poz. 1169.
28.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 30.10.2014 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody. Dz.U. 2014, poz. 1542.
29.Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4.11.2014 w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz z urządzeń spalania lub współspalania. Dz.U. 2014, poz. 1546.
30.Skłodowska, M. (2017). Spowici smogiem. Jak poprawić jakość powietrza w europejskich miastach? Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
31.Ustawa z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2013, poz. 1232 z późn. zm.
32.Ustawa z 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz.U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.
33.WHO (2016). World Health Organization, WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database. Pobrane z: http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/cities/en (15.06.2018).
34.Wielki smog… (2015). Wielki smog londyński. Pobrane z: https://historiamniejznanaizapomniana. wordpress.com/2015/12/05/wielki-smog-londynski/ (15.06.2018).
35.Województwo Śląskie (2017). Strategia komunikacji społecznej i edukacyjnej w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego. Katowice.