Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Stan i perspektywy rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce

Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (95-107)
Klasyfikacja JEL: G12 G17 G18
Słowa kluczowe: obligacje detaliczne obligacje oszczędnościowe obligacje skarbowe
Autorzy: Sylwia Frydrych
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Katedra Skarbowości

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena aktualnego stanu, perspektyw oraz uwarunkowań rozwoju rynku detalicznych obligacji skarbowych w Polsce. Posłużono się następującymi metodami badawczymi: analiza literatury, metoda obserwacji, analiza danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Narodowy Bank Polski. Analiza pozwoliła zwrócić uwagę na to, że wzrost oszczędności gospodarstw domowych jest szansą dla rynku detalicznych obligacji skarbowych. Mogłoby to m.in. zmniejszyć ryzyko wynikające z zaangażowania inwestorów zagranicznych i przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wynikającego z działań inwestorów zagranicznych na krajowym rynku obligacji skarbowych
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dębski, W. (2014). Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.GUS (2018). Główny Urząd Statystyczny, Budżety gospodarstw domowych w 2017 r. Pobrane z:
3.http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/dochody-wydatki-i-warunki-zycia-ludnosci/budzety-gospodarstw-domowych-w-2017-r-,9,12.html (8.04.2018).
4.Jagielnicki, A. (2013). Catalyst – odkryj rynek obligacji. Sprawdzona inwestycja na niepewne czasy. Gliwice: Helion.
5.Jajuga, K., Jajuga, T. (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.MF (2015). Ministerstwo Finansów, Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019. Pobrane z: http:// finanse.mf.gov.pl/web/wp/dlug-publiczny/publikacje/ strategie-zarzadzania-dlugiem (19.04.2018).
7.MF (2018). Ministerstwo Finansów, Informacje podstawowe na temat obligacji detalicznych. Pobrane z: http:// finanse.mf.gov.pl/ dlug-publiczny/obligacje-detaliczne (09.04.2018).
8.NBP (2018). Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r. Pobrane z: http:// nbp.pl (08.04.2018). Obligacje skarbowe (2018). Pobrane z: http://www.obligacjeskarbowe.pl (8.04.2018).
9.Oferta… (2018). Oferta obligacji oszczędnościowych. Pobrane z: http://finanse.mf.gov.pl/web/wp/ dlug-publiczny/obligacje-detaliczne/biezaca-oferta (9.04.2018).
10.Pyka, I. (red.). (2010). Rynek finansowy. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
11.Ustawa z 17.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, z późn. zm.
12.TNS, ZBD (2016). Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie. Pobrane z: http://zbp.
13.pl/public/repozytorium/wydarzenia/images/wrzesien_2016/oszczedzanie/oszczdzanie_-_ wyniki_badania.pdf (23.03.2018).