Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Partnerstwo publiczno-prywatne a dyscyplina finansów publicznych – wybrane zagadnienia

Rok wydania:2018
Liczba stron:15 (41-55)
Klasyfikacja JEL: K39
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne dyscyplina finansów publicznych
Autorzy: Wojciech Bożek
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji

Abstrakt

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) stanowi istotną formę realizacji zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Ład i bezpieczeństwo finansów publicznych zapewnia w tym przypadku m.in. zachowanie dyscypliny w wydatkowaniu środków publicznych. Obszar badań został ograniczony do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi zawieranych w ramach PPP przez samorządowe jednostki sektora finansów publicznych i partnerów prywatnych. Podstawowym celem badawczym jest określenie istoty PPP w realizacji zadań publicznych samorządu terytorialnego oraz wskazanie możliwości naruszenia podstawowych zasad gospodarowania środkami publicznymi skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Autor dochodzi do wniosku, że PPP jest bardzo atrakcyjną, bo działającą w interesie społecznym, ale niepozbawioną wad formą współpracy JST z sektorem prywatnym, choć trzeba zaznaczyć, że w latach 2013–2017 organy orzekające rozpatrywały sprawy dotyczące naruszenia umów koncesji na roboty budowlane i usługi zaledwie dwukrotnie. W opracowaniu zastosowano metody porównawczą, dogmatyczną i analizy podstawowych aktów prawnych, sprawozdań z działalności organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz poglądów wyrażonych w literaturze przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza orzecznictwa GKO (2018). Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/ dzialalnosc/ciala-kolegialne/glowna-komisja-orzekajaca/baza-orzecznictwa-gko (10.05.2018).
2.Brzozowska, K. (2006). Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery. Warszawa: CeDeWu.
3.Cieślak, R. (2015). Koncesja na roboty budowlane lub usługi w kontekście naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W: A. Talik, W. Robaczyński, A. Babczuk (red.), Dyscyplina finansów publicznych. Podstawy i zakres odpowiedzialności (s. 213–243). Warszawa: C.H. Beck.
4.Cieślak, R. (2017). Komentarz do art. 17a uONDFP. W: W. Misiąg (red.), Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz 2017, Legalis pkt 3. Warszawa: C.H. Beck.
5.Cieślak, R. (red.) (2018). Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
6.Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.02.2014 w sprawie udzielania koncesji. Dz.Urz. UE L 94, ze zm.
7.Filipiak, B. (2008). Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
8.GKO (2014). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2013 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=f3a081c4-6dc7-4fca-8626-98021501bcb8&groupId=764034 (10.05.2018).
9.GKO (2015). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2014 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=ae463349-4917-4b43-a922-5d75ee0989db&groupId=764034 (10.05.2018).
10.GKO (2016). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2015 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_ library/get_file?uuid=88618e52-72bd-4140-b4b1-dc5decf40152&groupId=764034 (10.05.2018).
11.GKO (2017). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2016 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/ get_file?uuid=c48407eb-369f-49fa-bb5b-7c56f88879b6&groupId=764034 (10.05.2018).
12.GKO (2018). Sprawozdanie z działalności Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych oraz zbiorcze sprawozdanie z działalności komisji orzekających pierwszej instancji w 2017 r. Pobrane z: https://www.mf.gov.pl/c/document_ library/get_file?uuid=baf5f81a-ff56-4993-8a38-b49b9b30b72e&groupId=764034 (10.05.2018).
13.Hajdys, D. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne jako element zarządzania publicznego. W: T. Juja (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
14.Korbus, B. (red.) (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik. Warszawa: Urząd Zamówień Publicznych.
15.Panasiuk, A. (2009). Koncesja na roboty budowlane lub usługi. Partnerstwo publiczno-prywatne. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck, Warszawa.
16.Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 11.02.2015 w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie. Dz.U. 2015, poz. 284.
17.Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9.01.2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Dz.U., poz. 109.
18.Sejm RP IV kadencji (2003). Rządowy projekt ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Druk nr 1958. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Druki4ka.nsf/ ($vAllByUnid)/02BD56CC89D51DF9C1256D9D002D21FA/$file/1958.pdf (10.05.2018).
19.Sejm RP VIII kadencji (2016). Rządowy projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi. Druk 612. Pobrane z: http:/www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=612 (10.05.2018).
20.Ustawa z 8.03.1990 o samorządzie gminnym. Dz.U. 2017, poz. 1875, ze zm.
21.Ustawa z 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych. Dz.U. 2017, poz. 1579.
22.Ustawa z 17.12.2004 o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dz.U. 2017, poz. 1311, ze zm.
23.Ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym. Dz.U. 2017, poz. 1834.
24.Ustawa z 29.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. 2017, poz. 2077, ze zm.
25.Ustawa z 19.08.2011 o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U., nr 240, poz. 1429.
26.Ustawa z 21.10.2016 o umowie koncesji na roboty i usługi budowlane. Dz.U. 2016, poz. 1920, ze zm.