Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (1) 2018
Proces konwergencji fiskalnej w Polsce. Dokonania i prognozy

Rok wydania:2018
Liczba stron:16 (5-20)
Klasyfikacja JEL: H30 H50 H62 H68
Słowa kluczowe: finanse publiczne sektor instytucji rządowych i samorządowych notyfikacja fiskalna reguła wydatkowa kurs walutowy
Autorzy: Grażyna Ancyparowicz
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Katedra Finansów i Rachunkowości

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie standingu sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) po zamknięciu w 2015 roku procedury nadmiernego deficytu wobec Polski. W badaniu zastosowano metodę analizy dokumentów rządowych oraz wewnętrznych materiałów banku centralnego dotyczących polityki fiskalnej oraz wpływu kursu PLN na gospodarkę i finanse publiczne. Wskazano czynniki, które przyniosły znaczącą poprawę wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych w latach 2014–2017 z uwzględnieniem kontrybucji podsektorów instytucjonalnych do poprawy wyniku całego sektora. Przedstawiono najważniejsze inicjatywy rządowe zmierzające do redukcji strukturalnego deficytu sektora general government. Podjęto próbę identyfikacji głównych ryzyk zagrażających realizacji średniookresowego celu budżetowego (deficyt na poziomie 1% PKB w 2021 roku), wychodząc z założenia, że wczesne rozpoznanie potencjalnych zagrożeń sprzyja – jeśli nie eliminacji – to przynajmniej osłabieniu ich negatywnych skutków.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baran, B. (2013). Reguła średniookresowego celu budżetowego w Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 11–12, 23–47.
2.Blanchard, O., Chouraqui, J., Hagemann, R., Sartor, N. (1990). The Sustainability of Fiscal Policy: New Answers to an Old Question. OECD Economic Studies, 15, 7–36.
3.Blanchard, O.J., Giavazzi, F. (2003). Reforms that can be done: Improving the SGP through a proper accounting of public investment. Mimeo.
4.Cœuré, B. (2017). The Transmission of the ECB’s Monetary Policy in Standard and Non-Standard Times. Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170911. en.html (11.05.2018).
5.Dyrektywa Rady 2011/85/UE z 8.11.2011 w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich. Dz. Urz. UE L 306/41.
6.Easterly, W., Rebelo, S. (1993). Fiscal Policy and Economic Growth. An Empirical Investigation. Journal of Monetary Economics, 3, 417–458.
7.European Commission (2006). Public finances in EMU – 2006. European Economy, 3.
8.Eurostat (2016). Manual on Government Deficit and Debt. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
9.Institute for Advanced Studies (2017). Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report. TAXUD/2015/CC/13. Pobrane z: https://ec.europa.eu/taxation_ customs/sites/taxation/files/study_and_reports_on_the_vat_gap_2017.pdf (11.05.2018).
10.Jabłonowski, J., Müller, C., Raffelhüschen, B. (2010). A Fiscal Outlook for Poland Using Generational Accounts. Pobrane z: https://www.nbp.pl/badania/seminaria/18VI2010-disc.pdf (11.05.2018).
11.Kapuściński, M., Kocięcki, A., Kowalczyk, H., Łyziak, T., Przystupa, J., Stanisławska, E., Sznajderska, A., Wróbel, E. (2016). Mechanizm transmisji polityki pieniężnej w Polsce. Co wiemy w 2015 roku? Warszawa: Instytut Ekonomiczny.
12.GUS (2018a). Główny Urząd Statystyczny, Biuletyn Statystyczny 3/2018. Pobrane z: https://stat.gov.
13.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/ biuletyn-statystyczny-nr-32018,4,74.html (14.05.2018).
14.GUS (2018b). Główny Urząd Statystyczny, Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2017 roku. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/ komunikat-dotyczacy-deficytu-i-dlugu-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-w2017-roku,1,26. (11.05.2018).
15.Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. Dz.U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.
16.Konwencja Nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r. Dz.U. 2005, nr 93, poz. 775.
17.Kopits, G., Symanksy, S. (1998). Fiscal Policy Rules. Occasional Paper No. 162. Washington: International Monetary Fund.
18.MF (2018). Ministerstwo Finansów, Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2018-2021. Projekt, Warszawa.
19.Mourre, G., Isbasoiu, G., Paternoster, D., Salto, M. (2013). The Cyclically-Adjusted Budget Balance Used in the EU Fiscal Framework. An Update. Economic Papers, 478.
20.NBP (2018). Narodowy Bank Polski, Wpływ stopniowej aprecjacji złotego na gospodarkę – wyniki z modelu NECMOD. Materiały wewnętrzne polskiego banku centralnego.
21.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1175/2011 z 16.11.2011 zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz naboru i koordynacji polityk gospodarczych. Dz. Urz. UE L 306/12.
22.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21.05.2013 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej. Dz. Urz. UE L 1741.
23.Rozporządzenie Rady nr 1466/97 WE z 70.07.1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych. Dz. Urz. EU L 209/1.
24.Siekmann, H. (2006). The Burden of an Ageing Society as a Public Debt. Third Conference of the Monetary Stability Foundation. Frankfurt am Main: Institute for Monetary and Financial Stability.
25.Tiar, I., Dominique, T. (2012). On the Sustainability of Public Finances under an EU Framework. Ageing as a Threat for Luxembourg. Pobrane z: https://igss.gouvernement.lu/fr/publications/ apercus-et-cahiers/cahiers-methodologiques/2012.html (11.05.2018).
26.TFUE (2012). Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dz.Urz. UE C 326/47.
27.Ustawa z 26.06.1974 Kodeks pracy. Dz.U. 2018, poz. 108, z późn. zm.
28.Ustawa z 16.11.2004 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2017, poz. 38.
29.Zalecenie Rady z 11.07.2017 w sprawie krajowego programu reform Polski na 2017 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2017 r. Dz. Urz. UE C 261/20.
30.ZUS (2017). Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Plany finansowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pobrane z: http://bip.zus.pl/documents/493361/1412780/Plany+finansowe+
31.FUS%2C+FEP+i+FRD+na+rok+2017.pdf/fbefbca5-f0c6-43a0-a80d-896d1e0535ef
32.(18.05.2018).