Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.133/2-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 133 (2) 2018
The Low-Carbon Transport Fund as a Source of Financing the Electromobility Development in Poland
(FUNDUSZ NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE)

Autorzy: Bartosz Pilecki
University of Szczecin

Andrzej Binka
The Marshal’s Office of the West Pomeranian Region
Słowa kluczowe: Fundusz Niskoemisyjnego Transportu finansowanie elektromobilności elektromobilność w Polsce gospodarka niskoemisyjna transport niskoemisyjny
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (51-60)
Klasyfikacja JEL: H29 O13 O25 Q28 O38 Q59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wprowadzona w Polsce ustawa o elektromobilności w zakresie swojej regulacji implementuje dyrektywę europejską dotyczącą rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, której celem jest zminimalizowanie zależności od ropy naftowej oraz zmniejszenie odziaływania transportu na środowisko. Istotnym czynnikiem rozwoju elektromobilności w Polsce jest zwiększenie dostępności do infrastruktury ładowania. Celem publikacji jest analiza Funduszu Niskoemisyjnego Transportu pod względem możliwości finansowania rozwoju elektromobilności w Polsce. Artykuł składa się z czterech części poprzedzonych wprowadzeniem i zakończonych wnioskami. Zastosowane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu (ujęcie teoretyczne zagadnień dotyczących, gospodarki niskoemisyjnej, elektromobilności oraz operatorów sieci dystrybucyjnej), analiza wtórna dokumentów (desk research) polegająca na prezentacji założeń ujętych w aktach prawnych i dokumentach programowych oraz metoda wnioskowania logicznego przyczyniająca się do przedstawienia wniosków i realizacji celu publikacji. Wnioski ujęte w końcowej części artykułu dotyczą identyfikacji płaszczyzn oddziaływania Funduszy Niskoemisyjnego Transportu w kontekście jego funkcjonowania jako instrumentu finansowego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act of 6 June 2018 amending the Act on biocomponents and liquid biofuels and certain other acts, Journal of Laws. Pos. 1356.
2.Act of 11 January 2018 on electromobility and alternative fuels, Journal of Laws. Pos. 317.
3.The Chancellery of the Prime Minister (2018). Draft Act amending the Act on biocomponents and liquid biofuels and some other acts. Retrieved from: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/ decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-amendment-laws-about-biocomponents-and-biofuels-liquids-1.html (31.08.2018).
4.Development plan for Electromobility in Poland “Energy to the Future” (2017). Warsaw: Ministry of Energy.
5.Directive of the European Parliament and of the Council 2014/94/ EU of October 22, 2014 on the development of alternative fuels infrastructure (2014). UJ L 307.
6.Drożdż, W. (2018a). Elektromobilność w rozwoju miast. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Drożdż, W. (2018b). Operator systemu dystrybucji w dobie wyzwań innowacyjnej energetyki. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Materiałów Mineralnych i Energia PAN, 102, 291–300.
8.National framework for alternative fuels infrastructure development policy (2017). Warsaw: Ministry of Energy.
9.Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych (2018). Study: What do Poles think about electromobility? Retrieved from: http://www.orpa.pl/badanie-co-o-elektromobilnosci-sadza-polacy/ (31.08.2018).
10.Pająk, K. (2013). Bezpieczeństwo energetyczne w jednostkach samorządu terytorialnego. In: K. Pająk, A. Ziomek, S. Zwierzchlewski (eds.), Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy (pp. 39–59). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
11.Pilecki, B. (2018). Regional operational programs 2014–2020 as a financial instrument supporting low-carbon economy in Poland on the example of the West Pomeranian Voivodeship. European Journal of Service Management, 3 (27/1), 211–216.