Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Nowe technologie w Polskim Związku Łowieckim

Autorzy: Marek Matulewski
Wyższa Szkoła Logistyki Katedra Nauk o Zarządzaniu.
Słowa kluczowe: zintegrowany system informatyczny e-learning era informacyjna gospodarka łowiecka
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (255-264)
Klasyfikacja JEL: O33
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest scharakteryzowanie oraz analiza roli, jaką w erze informacyjnej odgrywają nowe technologie w sferze społecznej i w edukacji. Artykuł obejmuje analizę krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu dotyczącej z jednej strony aktualnie obowiązujących wzorców w tym zakresie, a z drugiej – występujących (i to zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych) ograniczeń prawnych i quasi-prawnych. W tym aspekcie niezwykle istotne wydaje się zastosowanie nowego, zintegrowanego systemu informatycznego w działalności prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki (w tym obok prowadzonej gospodarki łowieckiej również kwestie edukacji czy też nauki). Jako metodę badawczą w artykule przyjęto analizę literatury przedmiotu oraz case study. Postawiono hipotezę badawczą – Zastosowanie nowych technologii w sferze społecznej i edukacji wpływa na efektywność prowadzonych w jej zakresie działań. Na podstawie przeprowadzonych badań wyciągnięto wnioski, z których jednoznacznie wynika, że zastosowanie nowych technologii w sferze społecznej i edukacji podnosi efektywność prowadzonych działań (szczególnie w aspekcie konieczności ciągłego dokształcania). W pracy przedstawiono przegląd wybranej literatury przedmiotu, która może stanowić pewien wstęp do badań pilotażowych. Uwzględniono w nim pewien aspekt praktyczny, który z jednej strony umożliwia potwierdzenie postawionej hipotezy, a z drugiej – nie daje podstaw do jej uogólnienia na całą gospodarkę łowiecką (w ramach działań prowadzonych przez Polski Związek Łowiecki). W konsekwencji badania powinny być kontynuowane w celu zanalizowania całego zakresu gospodarki łowieckiej i ewentualnych zastosowań zintegrowanego systemu informatycznego w tym zakresie
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Beniger, J. (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society. Cambridge, Massachusetts, and London: Harward University Press.
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2010). Istota wykluczenia społecznego w społeczeństwie informacyjnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, 17 (118), 241–249.
3.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketingowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68/2, 674–681.
4.Gawin, P., Durbas-Nowak, D., Pełka, J., Bogacz, D., Dudkiewicz, D.K. (2015). Łowiectwo. Tradycje, Prawo, Zwierzyna, Warszawa: Wydawnictwo SBM Sp. z o.o.
5.Hilbert, M. (2015). Digital Technology and Social Change. Pobrane z: https://www.youtube.com/ watch?v=xR4sQ3f6tW8&list=PLtjBSCvWCU3rNm46D3R85efM0hrzjuAIg.
6.Kamieniarz, R. (2011). Wizerunek uczciwego. Łowiec Polski, 2, 36–41.
7.Kwieciński, M., Grygier, P. (2016). Gospodarka łowiecka jako element świadomości ekologicznej społeczeństwa. W: J. Nowacki, M. Skorupski (red.), Gospodarka łowiecka różnorodność biologiczna (s. 143–157). Poznań: Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8.Masuda, J. (1983). The Information Societyas Post-Industrial Society. Washington: World Future Society.
9.Nowacki, J., Okarma, H., Skorupski, M., Buvholz, L. (2016). Łowiectwo różnorodność biologiczna na przestrzeni dziejów. W: J. Nowacki, M. Skorupski (red.), Gospodarka łowiecka różnorodność biologiczna (s. 29–48). Poznań: Fundacja Uniwersytetu Przyrodniczego
10.Okarma, H., Tomek, A. (2008). Łowiectwo. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjno-Naukowe H2O.
11.Penkowska, G. (2010). Meandry e-learningu. Warszawa: Difin.
12.Pleśniarska, A. (2014). E-learning a współczesny uniwersytet. General and Professional Education, 3, 73–81.
13.Statut Polskiego Zwiazku Łowieckiego stanowiący załącznik do uchwały XXI Krajowego
14.Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z 2.07.2005. Pobrane z: https://www.pzlow.pl/palio/html.wmedia?_Instance=www&_Connector=palio&_ID=6201&_CheckSum=-1207468837 (8.01.2018).
15.Van Dijk, J.A.G.M. (2005). The Deepening Divide: Inequality in the Information Society. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
16.Webster, F. (2002). The Information Society Revisited. W: L.A. Lievrouw, S. Livingstone (red.), Handbook of New Media. Updated Student Edition, (s. 443–457). London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
17.Webster, F. (2006). Theories of the Information Society, 3rd ed. London and New York: Taylor & Francis Group.
18.Włostowski, J. (2016). Relacja z egzaminów na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania. Pobrane z: http://www.lomza.pzlow.pl/2016/07/relacja-z-egzaminow-na-podstawowe-uprawnienia-do-wykonywania-polowania-2016/ (2.01.2018).
19.Ustawa z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach z późn. zm, Dz.U. z 2017, poz. 210.