Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/2-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (2) 2018
Sieciowy model systemu bezpieczeństwa informacji w administracji publicznej

Autorzy: Jarosław Napiórkowski
Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki Instytut Systemów Informatycznych
Słowa kluczowe: administracja publiczna model matematyczny bezpieczeństwo informacji zarządzanie ryzykiem
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (147-155)
Klasyfikacja JEL: C02 C18 C69 D81 L32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Okresowe przeprowadzanie analizy ryzyka w jednostkach sektora finansów publicznych stało się wymogiem wraz z nowelizacją ustawy o finansach publicznych. Kolejnym z podstawowych wymagań, jakie stawiane są przed podmiotami realizującymi zadania publiczne, jest spełnienie zapisów Krajowych Ram Interoperacyjności. Przy okazji pojawia się wymóg okresowych analiz ryzyka. Niestety dość duży odsetek podmiotów publicznych w Polsce ma z tym problem. W niniejszym artykule autor prezentuje budowę sieciowego modelu systemu, którego zastosowanie upraszcza i automatyzuje proces analizy ryzyka.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk, P., Kiryk, G., Napiórkowski, J., Walczak, A. (2016a). Sieciowy model systemu bezpieczeństwa. W: Kiedrowicz M. (red.), Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Bezpieczeństwo dokumentów, wykorzystanie technologii RFID. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
2.Adamczyk, P., Kiryk, G., Napiórkowski, J., Walczak, A. (2016b). Network model of security system. MATEC Web of Conferences 76, 02002.
3.Bartosiak, C., Kasprzyk, R., Tarapata, Z. (2011). Application of Graphs and Networks Similarity Measures for Analyzing Complex Networks. Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, 7, 1–7.
4.Borgatti, S.P., Everett, M.G., Freeman, L.C. (2002). Ucinet 6.0 for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard: Analytic Technologies.
5.Raport NIK (2016). Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: https://www.nik.gov.pl/plik/ id,10420,vp,12749.pdf.
6.Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. 2012, poz. 526.