Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.132-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Financial obstacles for new enterprises: industry differences and the dynamic of changes
(FINANSOWE BARIERY NOWO POWSTAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW: ZRÓŻNICOWANIE BRANŻOWE I DYNAMIKA ZMIAN)

Autorzy: Danuta Zawadzka
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Politechnika Koszalińska Wydział Nauk Ekonomicznych

Agnieszka Sompolska-Rzechuła
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: bariery finansowe nowo powstałe przedsiębiorstwa kredyty bankowe ściąganie należności
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (149-160)
Klasyfikacja JEL: L23 M13
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Cel artykułu – identyfikacja i ocena zróżnicowania występowania finansowych barier ograniczających funkcjonowanie nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce według rodzaju prowadzonej działalności. Metodologia badania – postawiono tezę, iż stopień nasilenia występowania barier finansowych ograniczających funkcjonowanie nowo powstałych przedsiębiorstw jest zróżnicowany ze względu na rodzaj prowadzonej działalności. W opracowaniu wykorzystano dane GUS za lata 2005–2014. Materiał źródłowy obejmował dane dotyczące odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw aktywnych rok po rozpoczęciu działalności według zgłaszanych trudności podażowych oraz według wybranych przekrojów. Do identyfikacji branż charakteryzujących się podobnymi tendencjami występowania trudności o charakterze finansowym ograniczających ich działalność wykorzystano metodę wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), w tym metodę k-średnich, należącą do metod optymalizacyjnych. Wyniki – brak wystarczających środków finansowych jest wskazywane przez właścicieli nowo powstałych przedsiębiorstw, jako jedna z głównych, a często najważniejsza bariera prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej. W latach 2005–2014 w większości analizowanych branż średnio z roku na rok wzrastał odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw, których działalność ograniczana jest ze względu na brak wystarczających środków finansowych, malał zaś odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw wskazujących, iż barierą ograniczającą ich funkcjonowanie i rozwój są trudności w ściąganiu należności oraz dostęp do kredytów bankowych. W analizowanym okresie odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw działających w poszczególnych branżach różniły się znacznie pod względem średniego tempa zmian występowania określonych barier finansowych ograniczających ich funkcjonowanie. Oryginalność/wartość – wartością artykułu jest wskazanie zróżnicowania skali i dynamiki zmian barier finansowych napotykanych przez nowo powstałe przedsiębiorstwa, co może przyczynić się do tworzenia lepszych warunków dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz, P. (2010). Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce. Raport z badań, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związek Pracodawców. Warszawa–Gdańsk: Europejski Rejestr Informacji Finansowej – BIG SA, Kruk SA.
2.Białowolski, P., Łaszek, A. (2017). Zatory płatnicze: duży problem dla małych firm. Warszawa: Fundacja Formu Obywatelskiego Rozwoju – FOR.
3.Bojec, S. (2002). Payments, Insolvency and Finance during Economic Transformation: Slovenia on the Way to European Union Accession. Europe–Asia Study, 54 (2), 277–297.
4.Fielden, S.L., Davidson, M.J., Makin, P.J. (2000). Barriers encountered during micro and small business start-up in North-West England. Journal of Small Business and Enterprise Development, 7 (4), 295–304. DOI: 10.1108/EUM0000000006852.
5.Grabiński, T. (1992). Metody aksonometrii. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
6.Hausemer, P., Rzepecka, J., Lofstrom, F., Eparvier, P., Rivoire, L., Gallo, C., Maroulis, N. (2015). Ex-post Evaluation of Late Payment Directive. Valdani Vicari Associati, Technopolis Group, Ernest & Young, Publications of the European Union.Intrum Justitia (2016). European Payment Report 2016.
7.Jafarnejda, A., Abbaszadeh, M., Ebrahim, M., Abtahi, S.M. (2013) Analysis barriers to entrepreneurship in Small and Medium-size Enterprises (SMEs). International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2 (4), 07–206. DOI: 10.6007/IJAREMS/v2-i4/155.
8.Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Jakubec, V., Solik, J. (2006). Bariery rozvoja podnikatel’skeho prostredia na Slovensku. Scientific letters of Faculty of Chemical and Food Technology, Slovak University of Technology in Bratislava, Management Department, 3, 14–22.
10.Kazan, M.K., Oksoy, D., Ozsoy, O. (2006). Growth Plans of Small Business in Turkey: Individual and Environmental Influences. Journal of Small Business Management, 4 (11), 114–129.
11.Lamei, B. (2002). Developing and Training Entrepreneurship in Iran: Barriers and Solutions. Ministry of Labor & Social Affairs, Institute of Labor & Social Security, 1 (45), 26–32.
12.Malina, A. (2004). Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
13.Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Warszawa: PWE.
14.Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
15.Sobekova-Majkova, M. (2011). Analyza barier a faktorov financovania malych a strednych podnikov v SR. The analysis of barriers and factors of financing of SME in SR. Journal of Economics, 59 (10), 1018–1032.
16.Staniewski, M., Awruk, K. (2015). Motivating factors and barriers in the commencement of one’s own business for potential entrepreneurs. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 28 (1), 583–592. DOI: 10.1080/1331677X.2015.1083876.
17.Zawadzka, D., Kurdyś-Kujawska, A. (2017). Problemy finansowe kontrahenta jako bariera rozwoju nowo powstałego przedsiębiorstwa – ujęcie branżowe uwarunkowań rynkowych w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, Sectio H, 51 (6), 517–524.
18.Zawadzka, D., Kurdyś-Kujawska, A. (2018). Znaczenie barier popytowych i podażowych w działalności nowo powstałych w Polsce. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (91), 125–135. DOI: 10.18276/frfu.2018.91-11.
19.Zhuplev, A., Shtykhno, D. (2009). Motivations and Obstacles for Small Business Entrepreneurship in Russia: Fifteen Years in Transition. Journal of East-West Business, 15 (1), 25–49.