Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2018.132-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 132 2018
Przesłanki i działania na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych MSP w Unii Europejskiej

Autorzy: Grażyna Borys
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarzadzania

Alicja Janusz
Uniwersytet Zielonogórski Wydział Ekonomii i Zarzadzania
Słowa kluczowe: MSP sekurytyzacja portfele dłużne
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (5-14)
Klasyfikacja JEL: G18 G28 G32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto próbę wskazania podstawowych przesłanek, a następnie działań regulacyjno-gospodarczych Unii Europejskiej na rzecz ożywienia rynku sekurytyzacji portfeli dłużnych małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w okresie pokryzysowym. Uwagę skoncentrowano na instrumentach sekurytyzacyjnych zabezpieczonych na kredytach i należnościach leasingowych samochodów dla MSP. Podjętą próbę poprzedzono krótką analizą kluczowych charakterystyk wskazanego rynku sekurytyzacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aiyar, S., Al-Eyd, A., Barkbu, B., Jobst, A. (2015). Revitalizing Securitization for Small and Medium--Sized Enterprises in Europe. Pobrano z: http://www.imf.org/extemal/pubs/ft/sdn/2015/
2.sdn150 (5.03.2018).
3.Bloomenstein, H.J., Keskinler, A., Lucas, C. (2011). Outlook for the Securitization Market. OECD Journal: Financial Market Trends, 1, 261.
4.Chojna-Duch, E. (2015). Łagodzenie ilościowe polityki pieniężnej. Kontrola Państwowa, 3, 91.
5.Cour-Thimann, P., Winkler, B. (2013). The ECB’s non-standard monetary policy measures. The role of institutional factor sand financial structure. Pobrano z: http://web.europe.eu/pub/pdf/
6.scuwps1528pdf (10.03.2018).
7.Decyzja NR 1639/2006/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24.10.2006 ustanawiająca Program na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007–2013. Dz. Urz. L 310/15.
8.ECB (2017). Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area – April to September 2017. Pobrano z: https://wwwecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.accesstc (2.03.2018).
9.European Commission (2018). Annual Report on European SMEs 2016/2017. Pobrano z: http:// ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly (20.03.2018).
10.European Investment Fund (2017). European Small Business Finance Outlook. Pobrano z: https://
11.www.eiforg/news-centre /publicanto/eif-wp43pdf (12.032018).
12.Kidacka, I. (2006). Finanse zintegrowane. Sekurytyzacja, struktury finansowe. Warszawa: Difin.
13.Kraemer-Eis, H., Lang, F. (2017). Access to funds: how could CMU support SME financing. Viertljahrshefte zur Wirtschaftsforschung, 86, 98.
14.Kreczmańska-Gigol, K. (2015). Płynność finansowa przedsiębiorstw. Istota, pomiar, zarządzanie.Warszawa: Difin.
15.Nassr, I., Wehinger, G. (2014). Unlocking SME finance through marked – based debt: Securitisation,private placements and bonds. OECD Journal: Financial Market Trends, 2, 94.
16.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2396 z 13.12.2017 zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego. DZ. Urz. L 345/34.
17.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1017 z 25.06.2015 w sprawie Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Europejskiego Portalu Projektów Inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013 – Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych. Dz.Urz. L 169.
18.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12.12.2017 w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 648/2012. Dz. Urz. UE L 347/35.
19.Waszkiewicz, A. (2004). Papierowe bogactwo sekurytyzacji. Bank i Kredyt, 4, 19.
20.Zielona Księga. Tworzenie unii rynków kapitałowych. COM(2015)63 final. Bruksela 18.02.2015.