Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-25
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Substytucja internetu stacjonarnego i mobilnego – wyzwania regulacyjne

Autorzy: Małgorzata Olszewska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Słowa kluczowe: Internet stacjonarny Internet mobilny substytucja konsument
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (249-259)
Klasyfikacja JEL: K20 L86 L96
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Sztokholm oraz Tallin będą pierwszymi miastami, w których powstanie sieć mobilna 5G w 2018 roku. W Polsce nadal trwają prace nad strategią 5G. W związku z tym, celowe jest przedstawienie zagadnienia substytucji Internetu stacjonarnego i mobilnego z perspektywy traktowania tych techno-logii przez regulatorów rynku jako równorzędnych. Na tym tle istotne jest, że polski rynek teleko-munikacyjny na przestrzeni ostatnich lat uległ dynamicznym zmianom, jeśli chodzi o wymienność usług (substytucja) w sposób neutralny dla użytkownika. Sami operatorzy telekomunikacyjni kon-kurują na całym rynku dostępu do Internetu, bez względu na rodzaj technologii, w której świadczo-ny jest dostęp, zaś przychody osiągane przez polskich operatorów z usługi mobilnego dostępu do Internetu (technologia 2G/3G/4G) są znacznie wyższe niż z jakie-kolwiek innej technologii. W 2016 roku aż 34% przychodów na rynku usługi dostępu do Internetu pochodziło ze sprzedaży usług mobilnych. Ustawodawstwo polskie i europejskie w taki sam sposób wyznacza standardy świadczenia usług dostępu do Internetu w technologii stacjonarnej i mobilnej, kładąc nacisk na zasadę neutralności technologicznej. Na rynku pojawiły się już decyzje organów administracji publicznej, które zrówna-ły stacjonarny i mobilny dostęp do Internetu, co oznacza, że zasadne jest odejście od poprzednio obowiązujących granic i schematów technologicznych. Celem referatu jest wskazanie na argumenty za zmianą podejścia regulacyjnego w tym zakresie, co jest jednym z kluczowych czynników dla dalszego rozwoju cyfrowego Polski w obszarach: Internetu rzeczy, cyfryzacji przedsiębiorstw, ale także cyfrowego rozwoju miast.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BEREC Report on impact of fixed-mobile substitution in market definition. 24 maja 2012 r. Pobrano z: http://berec.europa.eu/eng/document_register/subject_matter/berec/ reports/363-berec-report-impact-of-fixed-mobile-substitution-fms-in-market-definition (27.07.2017).
2.Czy internet mobilny zastąpi stacjonarny? Pobrano z: https://www.wprost.pl/tygodnik/ 196093/Czy-internet-mobilny-zastapi-stacjonarny.html.
3.Doroszewski, W. (red). Słownik Języka Polskiego. Pobrano z: https://sjp.pwn.pl/ (20.07.2017).
4.GUS (2017). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r. Pobrano z: www.stat.gov.pl.
5.http://skandynawiainfo.pl/sztokholm-pierwszym-miastem-z-siecia-5g-juz-w-2018-roku/.
6.Koncepcja badania substytucyjności internetu stacjonarnego i mobilnego wraz z rekomendacjami do metody doboru próby badawczej dla badania opinii publicznej. Raport dla Urzędu Komuni-kacji Elektronicznej z 28 grudnia 2016 r.
7.Operatorzy komórkowi. W łączności coraz mobilniejsi. Pobrano z: http://www.rp.pl/Telekomunikacja-i-IT/307029956-Operatorzy-komorkowi-W-lacznosci-coraz-mobilniejsi.html.
8.Palowski, M.A. (2011). Konkurencyjność i konkurencja cenowa sektora telefonii komórkowej na Litwie, Łotwie i w Estonii w 2010 r. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 1–2.
9.Raport Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 roku z 30 czerwca 2017 r.
10.Raport UKE. Stan i ocena dostępności, jakości świadczenia i przystępności cenowej usług wchodzących w skład usługi powszechnej. Pobrano z: www.uke.gov.pl.
11.Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2015 roku. Raport z badania klientów indywidualnych - dostępny na stronie:www.uke.gov.pl
12.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31.01.2017 r., sygn. akt VI ACa 1726/15.
13.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10.12.2015 r., sygn. akt VI ACa 1851/14.
14.Sylwestrzak, D. Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. Pobrano z: https://sip.lex.pl/#/monografia/ 369268395/12 (20.07.2017).