Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-18
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Sposoby ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sektora high-tech – case study

Autorzy: Krzysztof Kubiak
Politechnika Poznańska

Bartosz Kardasz
Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania
Słowa kluczowe: ochrona wiedzy wiedza chroniona sektor high-tech
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (183-191)
Klasyfikacja JEL: L21 L26
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We współczesnym przedsiębiorstwie zasób, który ma gwarantować uzyskanie przewagi konkuren-cyjnej, powinien podlegać ochronie. Ochrona dotyczy nie tylko zagrożeń zewnętrznych, ale również wewnętrznych, losowych oraz intencjonalnych. W celu określenia właściwej ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie istotne jest jej zidentyfikowanie, w tym określenie poziomu akceptowalności ryzyka. Formalizacja procedur sprawia, że wiedza i umiejętności pracowników przechowywane w umysłach pracowników są rejestrowane i stają się własnością firmy. Przedsiębiorstwa wysokich technologii, nazywane również jako high-tech, samodzielnie wytwarzają oraz intensywnie wyko-rzystują własną niepowtarzalną wiedzę w różnych obszarach, dostarczając na rynek innowacyjne rozwiązania, takie jak nowe generacje wyrobów czy stosowane technologie produkcji. W tym aspekcie szczególna powinna być ochrona samodzielnie wytworzonej i niepowtarzalnej wiedzy. Celem artykułu jest identyfikacja wybranych sposobów ochrony wiedzy w przedsiębiorstwie sekto-ra high-tech, który to jest „lokomotywą” rozwoju gospodarczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bertino, E, Khan, L.R., Sandhu, R., Thuraisingham, B. (2006). Secure Knowledge Management: Confidentiality, Trust and Privacy. IEEE Transactions on Systems Man, and Cybernetics, 36 (3).
2.Bochańczyk-Kupka, D. (2017). Państwo a ochrona własności intelektualnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne, 311.
3.Budziewicz-Guźlecka, A. (2014). Rola działalności naukowo-badawczej w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 112, 9–17.
4.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketin-gowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 68, 674–681.
5.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin.
6.Kotarba, W. (2005). Ochrona wiedzy w Polsce. Warszawa: Orgmasz.
7.Kozłowski, J. (1995). Polityka naukowa – polityka innowacyjna. Warszawa: KBN.
8.Kubiak, K. (2011). Transfer wiedzy w koncernach high-tech. W: M.K. Wyrwicka (red.), Sieci gospodarcze Wielkopolski – scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
9.Materska, K. (2005). Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji. Pobrano z: bbc.uw.edu.pl (15.01.2018).
10.Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
11.Sołek, C. (2012). Dzielenie się wiedzą i ochrona wiedzy w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Zarządzanie i Marketing, 3.