Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 131 (1) 2018
Theoretical and practical aspects of economic information transparency
(TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSPARENTNOŚCI INFORMACJI GOSPODARCZEJ)

Autorzy: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Anna Drab-Kurowska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: informacja informacja gospodarcza biura informacji gospodarczej
Rok wydania:2018
Liczba stron:11 (57-67)
Klasyfikacja JEL: O16 G20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obecnie informacja jest filarem systemu informacyjnego każdej organizacji. Bez niej efektywne funkcjonowanie zarówno małych spółek handlowych, jak i ogromnych holdingów, jest niemożliwe. Dlatego też istotną rolę w przepływie informacji gospodarczej stanowią biura informacji gospodar-czej. Jak wykazała analiza, w każdym państwie biura informacji gospodarczej należy uznać za insty-tucje konieczne. Dzięki nim można zweryfikować zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców, pod kątem wiarygodności oraz efektywnej współpracy. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty informacji gospodarczej oraz możliwości weryfikacji tejże pod względem jej transparentności. W artykule postawiono następującą hipotezę badawczą – Biura informacji gospodarczej pozwalają na zwiększenie transparentności informacji. W nawiązaniu do założonego celu oraz przyjętej hipotezy w artykule postawiono następujące pytanie badawcze: w jaki sposób oraz jakiego rodzaju informacje powinny być udostępnianie przez biura informacji gospodarczej? Podejmując próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, w artykule w pierwszej kolejności odniesiono się do istoty informacji. Następnie skupiono się na przedstawie-niu wyników badania, które dotyczyło działalności biur informacji gospodarczej w Polsce. Kluczo-wym elementem artykułu jest przedstawienie wniosków, wskazujących na rolę tego rodzaju instytu-cji w gospodarce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Ackoff, R.L. (1967). Management Misinformation Systems. Management Science, 14 (4), 147–156.
2.Budziewicz-Guźlecka, A. (2013). Wiedza i kapitał ludzki czynnikiem rozwoju przemysłów krea-tywnych. In: J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak (eds.), Przemysł kreatywny – ekonomia na styku kultury i biznesu [Knowledge and human capital as a factor for developing creative industries. In: Creative industry – economy at the interface of culture and business] (pp. 84–99). Zielona Góra: MAjUS s.c.
3.Checkland, P., Holwell, S. (2002). Information, Systems and Information Systems: making sense of the field. Chichester: John Wiley & Sons.
4.Czaplewski, M. (2011). Dobra informacyjne i ich podstawowe cechy ekonomiczne. Zeszyty Nau-kowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 650. Ekonomiczne Problemy Usług, 67 (vol. 1), pp. 20–26.
5.Czaplewski, M. (2012). Informacja – jej podstawowe koncepcje i komponenty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 746. Ekonomiczne Problemy Usług, 101, pp. 55–67.
6.Czyżycki, R. (2016). An individual investor in the Polish capital market. Szczecin: Scientific Pub-lisher of the University of Szczecin.
7.Drab-Kurowska, A. (2011). Wykorzystanie technologii informatycznych w komunikacji marketin-gowej. Ekonomiczne Problemy Usług, 68 (vol. 2), 674–681.
8.Drab-Kurowska, A. (2013). Polityka konkurencji na rynku e-commerce. Ekonomiczne Problemy Usług, 104 (vol. 1), 501–511.
9.Dunn, J.M. (2008). Information in computer science. In: P. Adriaans, J. van Benthem (eds.), Phi-losophy of Information (pp. 581–608). Amsterdam–Oxford: Elsevier.
10.Floridi, L. (2008). Trends in the philosophy of information. P. Adriaans, J. van Benthem (eds.), Philosophy of Information (pp. 113–131). Amsterdam–Oxford: Elsevier.
11.Matulewski, M. (2015). Analiza porównawcza efektywności strategii cenowych wybranych ele-mentów komunikacji miejskiej na przykładzie aglomeracji seulskiej i londyńskiej. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 73, 913–920.
12.Oleński, J. (2001). Ekonomika informacji. Warszawa: PWE.
13.Shannon, C. (1948). A mathematical theory of communication. The Bell System Technical Journal, 27, 379–423.
14.Shannon, C., Weaver, W. (1964). Mathematical Theory of Communication. Urbana: The Universi-ty of Illinois Press.
15.Law on providing and exchanging economic information of 9th April 2010 (JoL 2010 no. 81 item 530).
16.https://www.big.pl (5.01.2018).
17.https://erif.pl (5.01.2018).
18.http://krd.pl (5.01.2018).
19.http://www.kidt.pl (6.01.2018).
20.https://www.kbig.pl (6.01.2018).