Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2018.130-20
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 130 2018
Audit wewnętrzny jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania jakością na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni

Autorzy: Agata Szkiel
Akademia Morska w Gdyni Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Słowa kluczowe: jakość kształcenia audit wewnętrzny system zarządzania jakością ISO 9001
Rok wydania:2018
Liczba stron:13 (203-215)
Klasyfikacja JEL: I23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej krajowych systemów szkolnictwa jest jakość kształcenia, stąd też wśród podstawowych obowiązków nakładanych na polskie uczelnie przez przepisy prawa dotyczącego szkolnictwa wyższego jest wdrożenie skutecznego wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia. Elementem takiego systemu muszą być wdrożone procesy monitorowania, pomiarów i oceny skuteczności systemu z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi umożliwiających identyfikowanie potrzeb doskonalenia systemu oraz podejmowanie działań doskonalących. Jednym z takich narzędzi stosowanych w systemach zarządzania jakością zgodnych z normą ISO 9001 jest audit wewnętrzny. Celem artykułu jest przedstawienie auditu wewnętrznego jako narzędzia doskonalenia systemu zarządzania jakością wdrożonego w Akademii Morskiej w Gdyni, a także omówienie wyników auditów wewnętrznych przeprowadzonych na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w latach 2008–2016.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brdulak, J. (2016). Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (48), 81–94.
2.Chmielecka, E. (2013). Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Studia BAS, 3 (35), 107–134.
3.Chmielecka, E. (2015). Europejskie Standardy i Wskazówki (ESG) zapewniania jakości jako element Procesu Bolońskiego – ich cele i struktura. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 2 (36), 29–40.
4.ESG (2015). Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area. Brussels. Pobrane z: http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/ (10.07.2017).
5.Grudowski, P., Lewandowski, K. (2012). Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych. Zarządzanie i Finanse, 10 (3/1), 394–403.
6.Jedynak, P. (red.) (2004). Audyt w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków: Księgarnia Akademicka.
7.Jeż, R. (2013). Proces Boloński a system szkolnictwa wyższego w Polsce. Studia Ekonomiczne, 131, 91–99.
8.Księga jakości Akademii Morskiej w Gdyni (2015). Gdynia: Akademia Morska.
9.Ławicka, M. (2016). Społeczna odpowiedzialność uczelni wyższej w Polsce. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlowej. Zarządzanie, 3, 207–220. DOI: 10.5604/18998658.1228272.
10.Łuczak, J. (red.) (2004). Jakość usług certyfikacyjnych systemów zarządzania. Poznań: Oficyna Współczesna.
11.MNiSW (2015). Program rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki na lata 2015–2030. Pobrane z: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/program-rozwoju-szkolnictwa- -wyzszego-i-nauki-na-lata-2015-2030.html (10.07.2017).
12.Pluta-Olearnik, M. (2015). Usługi kształcenia na poziomie wyższym – modele i czynniki rozwoju. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H, Oeconomia, 1, 127–135.
13.PN-EN ISO 9001 (2015). Systemy zarządzania jakością. Wymagania.
14.Procedura PS 3 (2014). Audit wewnętrzny. Gdynia: Akademia Morska.
15.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.07.2007 w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Dz.U. 2007, nr 164, poz. 1166.
16.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20.09.2016 w sprawie ogólnych kryteriów oceny programowej. Dz.U. 2016, poz. 1529.
17.Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.09.2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów. Dz.U. 2016, poz. 1596.
18.Sułkowski, Ł. (red.) (2015). Wybrane „dobre praktyki” zarządzania jakością kształcenia w polskich szkołach wyższych. Warszawa: Polska Komisja Akredytacyjna. Pobrane z: http://www.pka. edu.pl/wp-content/uploads/2015/08/pAKA_3.pdf (20.07.2017). Ustawa z 27.07.2005 – Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
19.Wosik, D. (2003). Rola i miejsce akredytacji i certyfikacji w ocenie oraz doskonaleniu jakości kształcenia polskim szkolnictwie wyższym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1 (21), 86–97.
20.Wójcicka, M. (red.) (2001). Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny. Warszawa: Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytetu Warszawskiego.