Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-24
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Finansowanie obszarów prawnie chronionych na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego

Autorzy: Wojciech Zbaraszewski
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: park narodowy finansowanie obszary chronione plany finansowe
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (293-304)
Klasyfikacja JEL: Q57 O13 P47 H41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Parki narodowe uznaje się powszechnie za najwyższą formą ochrony obszarowej przyrody. Celem opracowania jest ocena systemu finansowania parków narodowych w latach 2014-2016 w Polsce, na przykładzie Białowieskiego Parku Narodowego. Dominujący udział w przychodach Białowieskiego Parku Narodowego miały dotacje z budżetu państwa (w anali¬zowanym okresie ok. 51% całości przychodów). W świetle aktualnych uwarunkowań budżetu państwa należy brać pod uwagę, że środki z tego źródła przychodów raczej nie będą zwiększane. Przeprowadzona analiza pozytywnie zweryfikowała postawioną hipotezę, że kierunkiem roz¬woju systemu finansowania parków narodowych w Polsce jest konieczność uzupełnienia dotacji z budżetu państwa o inne źródła finansowania.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Deguignet, M., Juffe-Bignoli, D., Harrison, J., MacSharry, B., Burgess, N., Kingston, N. (2014).
2.United Nations List of Protected Areas. Cambridge: UNEP-WCMC.
3.GUS (2016). Ochrona środowiska 2016. Warszawa: GUS.
4.IUCN and UNEP-WCMC (2016). The World Database on Protected Areas. Cambridge: UNEP-WCMC. Pobrane z: www.protectedplanet.net (10.05.2017).
5.Job, H., Merlin, C., Metzler, D., Schamel, J., Woltering, M. (2016). Regionalwirtschaftliche Effekte durch Naturtourismus in deutschen Nationalparken als Beitrag zum Integrativen Monitoring-Programm fur Groj3schutzgebiete. Bonn: Bundesamt for Naturschutz.
6.Partyka, J. (2010). Udostępnianie turystyczne parków narodowych w Polsce a krajobraz.
7.Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 14, 252-263.
8.Sprawozdanie finansowe Białowieskiego Parku Narodowego za 2014 r. Sprawozdanie finansowe Białowieskiego Parku Narodowego za 2015 r. Sprawozdanie finansowe Białowieskiego Parku Narodowego za 2016 r.
9.Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. Ustawa z 16.04.2004 o ochronie przyrody. Dz.U. nr 92, poz. 880, z późń. zm.
10.Ustawa z 27.08.2009 o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późń. zm.