Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Podejścia i metody w badaniu efektywności szpitali samorządowych w Polsce

Autorzy: Dorota Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Finansów
Słowa kluczowe: szpitale samorządowe efektywność ekonomiczna podejścia badawcze metody badawcze
Rok wydania:2017
Liczba stron:14 (177-190)
Klasyfikacja JEL: L15 H79
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w problematykę badania efektywności ekonomicznej szpitali będących własnością publiczną, w szczególności własnością bądź współwłasnością samorządu terytorialnego w Polsce. Przedmiotem badania uczyniono teoretyczne podejścia do rozumienia i koncepcji istoty efektywności ekonomicznej oraz właściwe im ekonomiczne narzędzia analityczne służące uzyskaniu wiedzy na temat efektywności ekonomicznej szpitali i jej determinant dla potrzeb zarządzania nimi. Badanie polega na wyjaśnianiu, w którym ze zbioru przesłanek opisujących: nie¬pewność i podwyższone ryzyko działania szpitali samorządowych w Polsce, warunki i ograniczenia poznawcze każdego z teoretycznych podejść oraz odpowiadających im metod badania efektywności ekonomicznej, na mocy reguł logiki dedukcyjnej, wyprowadzono osąd przydatności poszczególnych podejść i właściwych im metod w realiach polskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cholewa-Wiktor, M. (2014). Efektywność w szpitalach publicznych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 180, 44-54.
2.Farrell, M.J. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. The Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 120 (III), 253-281.
3.Flood, C.M. (2010). International health care reform. A legal, economic, and political analysis. London: Routledge.
4.Glapiński, A. (2012). Meandry historii ekonomii. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. Golinowska, S. (red.) (2011). Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Polska 2012. Warszawa: NFZ. Hass-Symotiuk, M. (red.) (2011). Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego
5.systemu oceny dokonań. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
6.Huerta de Soto, J. (2010). Sprawiedliwość a efektywność. Warszawa: Fijor Publ. Comp. Krzeczewski, B. (2014 ). Wpływ organu założycielskiego na efektywność finansową szpitali w woje¬wództwie łódzkim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802, 1-13.
7.Leibenstein, H. (1966). Allocative Efficiency vs. X-Efficiency. American Economic Review, 56, 392-415.
8.Nojszewska, E. (2015). Ekonomiczna analiza efektywności szpitali. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2, 103-129.
9.Porębski, D. (2016). Pomiar efektywności ekonomicznej szpitala z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (maszynopis rozprawy doktorskiej). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.
10.Potts, J. (2007). X-efficiency vs. X-efficacy. W: R. Franz (red.), Renaissance in Behavioral Economics: Essays in honour of Harvey Leibenstein. New York: Routledge Taylor & Francis Ltd.
11.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, ill UDA-POKL.05.02.01-00-115/10-00 (2015). Wrocław.
12.Stigler, G.J. (1976). The Xistance of X-Efficiency. American Economic Review, I (66), 213-216. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. ill 112, poz. 654, art. 59. Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.