Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich

Autorzy: Alicja Korenik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: smart city miasto zrównoważone miasto inteligentne
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (165-175)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł wpisuje się w problematykę zrównoważonego rozwoju nowoczesnego miasta, ważnego również w kontekście jego finansów. Przedmiotem pracy jest koncepcja smart city, przedstawiona w ujęciu teoretycznym i pragmatycznym. Zasadniczym celem pracy jest prezentacja istoty i teoretycznych obszarów smart city oraz przykładów wdrożenia tej koncepcji. Wykorzystując metodę dedukcji sformułowano wnioski odnoszące się do korzyści płynących z zastosowania koncepcji smart city, zapewniających zrównoważone finanse w mieście.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Amsterdam Smart City: „ The Idea O/The Smart City Will Bring Us To A New Economy". Pobrane z: http://www.dac.dk/en/dac-cities/sustainable-cities/experts/amsterdam-smart-city-the-idea--of-the-smart-city-will-bring-us-to-a-new-economy ( 16. 05.2017).
2.Benevolo, C., Dameri, R., D'Auria, B. (2016). Action Taxonomy, ICT Intensity and Public Benefits.
3.W: T. Torre, T. Braccini, R. Spinelli (red.), Empowering Organizations: Enabling Platforms and Artefacts. Springer International Publishing.
4.Certyfikacja PN-ISO 3 7120- zrównoważony rozwój społeczny- wskaźniki usług miejskich i jakości życia. Pobrane z: https ://www.prs.pl/certyfikacja-systemow-zarzadzania/certyfikacj a-pn-iso- 3 7120-zrownowazony-ro zwoj-spoleczny-wskazniki-uslug-miej skich-i-j ako sci-zy cia. html (16.05.2017).
5.Czupich, M., Ignasiak-Szulc, A., Kola-Bezka, M. (2016). Czynniki i bariery wdrażania smart cities w Polsce. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 276.
6.Europeansmartcities. Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/team.html (16.05.2017).
7.Flexible street lighting (2016). Pobrane z: https://amsterdamsmartcity.com/projects/flexi-ble-street-lighting (16.05.2017).
8.IJburg, amsterdam. Pobrane z: http://www.iamsterdam.com/en/local/about-amsterdam/neighbo-urhoods/ijburg (16.05.2017).
9.Jankowska, M. (2015). Smart City jako koncepcja zrównoważonego rozwoju miasta - przykład Wiednia. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2 ( 42).
10.Komninos, N. (2013). What makes cities intelligent? W: M. Deakin, Smart Cities: Governing, Modelling and Analysing the Transition. Edinburgh: Routledge.
11.Jak zmierzyć inteligencję miasta, które aspiruje do miana smart city? (2015). Pobrane z: http:// www.designforall.pl/jak-zmierzyc-inteligencje-miasta-aspimjacego-do-miana-smart-city (16.05.2017).
12.Kowalski, Ł. (2015). Inteligentne miasta - przegląd rozwiązań. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Miasto w badaniach geografów. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
13.Kumar, T.M. (2017). Smart Economy in Smart Cities. W: International Collaborative Research: Ottawa, St. Louis, New Delhi, Varanasi, Vijayawada, Kozhiode, Hong Kong. Singapore: Springer.
14.Lee, J.H., Hancock, M., Hu, M.-Ch. (2014). Towards an Effective Framework for Building Smart Cities: Lessons from Seoul and San Francisco. San Francisco: Elsevier.
15.Markowski, T. (2014). Ekonomiczny wymiar procesów rewitalizacji. Warszawa: Wydawnictwo Nankowe PWN.
16.Nam, T., Pardo, T.A. Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People and Institutions. Pobrane z: https ://inta-aivn.org/images/cc/U rbanism/background%20documents/ dgo_20ll_smartcity.pdf (16.05.2017).
17.Nieuw West. (2017). Pobrane z: http://www.nieuwwestrnakelaardij.nl (16.05.2017).
18.Obrębalski, M. (2016). Specjalizacja i inteligencja miasta - identyfikacja, pomiar i ocena. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 170 (112-124 ).
19.Raport: Smart cities. Ranking of European medium-sized cities (2014). Pobrane z: http://bestpla-ceinstytut.org/pl/smart-cities (16.05.2017).
20.The e-city of Luxembourg (2014). Pobrane z: http://www.theneweconomy.com/technology/the-e-city-of-luxembourg (17.05.2017).
21.The smart city model. (2013). Pobrane z: http://www.smart-cities.eu/model.html (17.05.2017). Raport. Przyszłość miast (2013). Pobrane z: http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (17.05.2017).