Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Niestandardowe instrumenty finansowania jednostek samorządu terytoerialnego

Autorzy: Dorota A. Hałaburda
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego limity długu zobowiązania niestandardowe instrumenty
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (131-142)
Klasyfikacja JEL: G23 G31 H63 H74
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie przyczyn, korzyści i zagrożeń związanych z wykorzystywaniem niestandardowych instrumentów finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy opisowej. Niestandardowe instrumenty finansowe to: umowy leasingu zwrotnego i sprzedaży zwrotnej nieruchomości, umowy nienazwane powodujące restrukturyzację zadłużenia, jak cesja wierzytelności, subrogacja, forfaiting, factoring oraz płatność ratalna i finansowanie kapitałowe spółek komunalnych. Wykorzystanie tych instrumentów generuje ryzyko nadmiernego zadłużenia się samorządów oraz ryzyko refinansowania. Przedstawione w pracy wnioski oparto na przeglądzie raportów NIK, RIO oraz literatury i analizie obowiązujących przepisów z dziedziny finansów publicznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Blukacz, P. (2013). Forfaiting jako metoda finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorial¬ne go. Ekonomiczne Problemy Usług, 108, 19-31.
2.Budzeń, D. (2016). Refinansowanie dlugu lokalnego w Polsce. Studia BAS, 3 (47), 197-219. Cichocki, H., Moser, K. (2016). Leasing zwrotny jako formafinansowaniaJST. Kontrola Państwowa, I, 75-86.
3.Czajkowska-Matosiuk, K. (2011). Prawo gospodarcze i spółek. Warszawa: C.H. Beck.
4.Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004 ). Analiz a finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
5.Jastrzębska, M. (2016). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w parabaukach-przyczyny, skutki, przeciwdziałanie. Ekonomiczne Problemy Usług, 125, 187-200.
6.Kata, R. (2015). Ryzyko finansowe w kontekście zadlużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. OPTIMUM Studia Ekonomiczne, 4 (76), 54-71.
7.Langer, M. (2014). Ukryte formy zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego - próba oceny zjawiska. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 2 (4), 75-86.
8.Niestandardowe instrumenty finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorial¬nego (2016). Łódź: Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachuukowych (16.05.2017).
9.Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (2011). Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: Lex Wolters Kluwer.
10.Poniatowicz, M., Salachna, J., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samo¬rządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer.
11.Radwański, Z., Olejniczak, A., (2010). Zobowiązania- część ogólna. Warszawa: C.H. Beck. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego. Dz.U. ill 298, poz. 1767.
12.Swianiewicz, P.(2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. ill 16, poz. 93 ze zm.
13.U stawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. Dz.U. ill 60, poz. 535 ze zm. Wpływ operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową (2016). Informacja o wynikach kontroli. Warszawa: NIK.