Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2017.129-10
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Efektywność projektów PPP w obszarze termomodernizacji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce

Autorzy: Dagmara Hajdys
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów

Dorota Burzyńska
Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów
Słowa kluczowe: efektywność value for money jednostki samorządu terytorialnego partnerstwo publiczno-prywatne
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (117-129)
Klasyfikacja JEL: H42 H73 H83 R53
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie efektywności samorządowego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego w obszarze termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Jedną z metod oceny efektywności projektów PPP jest value for money, której wynik przesądza o wyższości zastosowania formuły partnerstwa nad tradycyjnym zamówieniem publicznym. Metody badawcze wykorzystane w opracowaniu opierają się na studiach literaturowych, aktach prawnych oraz studium przypadku projektu termomodernizacji w Radzionkowie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afonso, A., Schuknecht, L., Tanzi, V (2003). Public Sector Efficiency: An International Comparison.
2.European Central Bank Working Paper Series, 242.
3.Amerykańska Izba Handlowa w Polsce (2002). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Warszawa.
4.Cieślak, R. (2013). Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej. Biuletyn Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, 8.
5.Commissioned by The Treasury Taskforce (2000). Value for Money Drivers in the Private Finance Initiative, A Report by Arthur Andersen and Enterprise LSE.
6.Curristine, T. (red.). Performance Budgeting in OECD countries. OECD.
7.Europejskie Centrum Wiedzy PPP (EP EC) (2017). Ocena współczynnika Value for Money - VJM.
8.Przegląd podejść i kluczowych koncepcji. Warszawa.
9.Glapa, A. (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych.
10.Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej. Warszawa.
11.Herrera, S., Pang, G. (200 5). Efficiency of Public Spending in Developing Countries: An Efficiency Frontier Approach. W: Public Expenditures, Banca d'Italia, Research Department Public Finance Workshop.
12.HM PFI Treasury (2003). PFI: meeting the investment challenge. London.
13.Karbownik, B., Kula, G. (2009). Efektywność sektora publicznego na poziomie samorządu lokal¬nego. Materiały i Studia, 242.
14.Komunikat Komisji Europejskiej (2010). Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrówno-ważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. KOM 2010 z 3.03.2010. Bruksela.
15.Kula K., Termomodernizacja obiektów publicznych w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego na przykładzie Miasta Radzionków. Pobrane z: http://www.energiaisrodowisko.pl/porady-eks-pertow/PPP.pdf (29.05.2017).
16.Leoński, Z. (1999). Samorząd terytorialny w RP. Warszawa: C.H. Beck.
17.Lubimow-Burzyńska, I. (2014). Mierniki realizacji zadań publicznych, ze szczególnym uwzględ-nieniem zadań oświatowych, jako element poprawy efektywności finansów publicznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40.
18.Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Baza projektów PPP (2017). Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl/ baza/Strony/baza_projektow _ppp.aspx (29.05.2017).
19.Niewiadomski, Z. (1998). Samorząd terytorialny Zagadnienia prawne i administracyjne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta.
20.Owsiak, S. (red.) (2002). Budżet władz lokalnych. Narzędzie zarządzania. Warszawa: PWE. Partnerstwo publiczno-prywatne. Miniprzewodnik dla instytucji publicznych 2012. Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl/Aktualnosci/Documents/Miniprzewodnik_ppp.pdf(29.05.2017).
21.Piekara, A. (1995). Decentralizacja i samorządność społeczności lokalnych a lokalna jakość życia. Samorząd Terytorialny, 5.
22.Rachoń, H. (2013). Okazja, z której warto skorzystać, czyli projekt value for money. Biuletyn PPP,8.
23.Sobiech, K. (2007). Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
24.Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWN.
25.Szczygieł, M. (2014). Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie. Pobrane z: http://docplayer.pl/244 9 563-Termomodernizacj a-placowek-oswiatowych-w-radzionkowie. htrul (29.05.2017).
26.U stawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009, ill 19, poz. 100, z późn. zm.
27.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. ill 19, poz. 177, z późn. zm