Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Znaczenie testu prywatnego inwestora w ocenie efektywności inwestycji publicznych

Autorzy: Maciej Cieślukowski
Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Słowa kluczowe: test prywatnego inwestora pomoc publiczna efektywność inwestycji publicznych
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (65-76)
Klasyfikacja JEL: H54 H84
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Test prywatnego inwestora (TPI) wykorzystywany jest do oceny, czy inwestycja publiczna stanowi pomoc publiczną. Wystąpienie takiej pomocy ma istotne znaczenie dla powodzenia inwestycji, gdyż może ją w całości lub w znacznej części zakwestionować. W Polsce TPI nadal jest słabo rozpoznany. W artykule przedstawiono koncepcję oraz możliwości zastosowania TPI w ocenie efektywności inwestycji publicznych. TPI może być uniwersalnym i efektywnym narzędziem przydatnym w szczególności do oceny dokapitalizowania szeroko rozumianych przedsiębiorstw pod kątem naruszenia konkurencji rynkowej. W artykule wskazano również zastrzeżenia kierowane wobec TPI.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Commission (2014). Draft Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107 (1) TFEU.
2.Cyndecka, M.A. (2013). O zadawaniu właściwych pytań, czyli kilka refleksji na temat dopusz-czalności zastosowania kryterium (testu) prywatnego inwestora. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 2 (6), 190-214.
3.Directive 2004/18/EC of The European Parliament and of The Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts, OJ L 134/114.
4.http ://ee .euro pa. eu/competition/consultations/2014 _state_ aid_ notion/draft _guidance _pl. pdf. (22.05.2018).
5.Karim, M.R. (2014 ). The EU Market Economy Investor Principle: A Good Paradigm? Social Science Research Network, 1-30. Pobrane z: https://ssm.com/abstract=2498873 (22.05.2018).
6.Kavanagh, J., Niels, G., Pilsbury, S. (2011). The market economy investor: an economic role model for assessing State aid. W: E. Szyszczak (red.), Research Handbook on European State Aid Law. Cheltenham i Northampton: Edward Elgar.
7.Komisja (1984). Stosowanie artykułów 92 i 93 Traktatu EWG do udziałów władz publicznych. Biuletyn KE, 9-1984.
8.Komisja (1993). Komunikat Komisji skierowany do państw członkowskich: Stosowanie Artykułów 92 i 93 Traktatu WE oraz Artykułu 5 Dyrektywy Komisji 801723/EEC do przedsiębiorstw publicznych w sektorze wytwórczym. DzUrz C 307, 13.11.1993.
9.Komisja (2008). Vademecum. Prawo wspólnotowe w dziedzinie pomocy państwa. Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, wrzesień, s. 8-11.
10.Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. L 352, 24.12.2013.
11.Slocock, B. (2002). The Market Economy Investor Principle. Competition Policy Newsletter 2002, 2, 23-26.
12.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej FUE, Dz.Urz. C 326, 26.10.2012.
13.UOKiK (2009). Pomoc publiczna. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.