Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Finansowanie hybrydowe w sektorze finansów publicznych w Polsce

Autorzy: Krystyna Brzozowska
Uniwersytet Szczeciński Wydzia łZarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne Unia Europejska finansowanie hybrydowe Polska
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (53-64)
Klasyfikacja JEL: H54 O22 R53
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Unia Europejska, w ramach prowadzonej polityki spójności, wyraża swoje poparcie dla rozwoju PPP, w tym także w formie dofinansowywania projektów PPP środkami z funduszy i programów unijnych. Takie projekty, zwane hybrydowymi, znajdują swoje odzwierciedlenie w wytycznych oraz dokumentach UE dotyczących realizacji programów operacyjnych. Polska jest również beneficjentem środków unijnych w ramach realizacji projektów hybrydowych. Mimo relatywnie niskiego rozwoju inicjatyw PPP celowe jest zbadanie skali projektów hybrydowych w Polsce, szczególnie w odniesieniu do rodzajów infrastruktury oraz typów jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanego w realizację projektów reprezentujących podmioty publiczne w tych kontraktach. Badanie jest oparte na danych zawartych w bazie projektów PPP. Na polskim rynku PPP w latach 2009-2016 podpisano llO umów, razem z umowami koncesji, na ogólną sumę 5,6 mld złotych. Projekty hybrydowe, o łącznej wartości nieco ponad 3 mld zł, stanowiły ponad połowę (55,2%) wszystkich projektów PPP w Polsce w latach 2009-2016. W badanym okresie dofinansowano ze środków UE głównie projekty PPP dotyczące telekomunikacji oraz gospodarki odpadami. Największy udział w projektach hybrydowych miały miasta na prawach powiatu, a największe wartości przypadły w tej grupie na miasta wydzielone jako metropolie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego z podpisanymi umowami 2009-2016 (2017). Pobrane z: http://www.ppp.gov.pl/baza/Strony/baza_projektow _ppp.aspx (15.05.2017).
2.EP EC list of EU grant/loan blended projects, EU funds in PP Ps'. Project stocktake and case studies, (2012). EPEC.
3.Łukasik, G. (2011). Rola hybrydowych instrumentów finansowych w strategii finansowania roz¬woju przedsiębiorstwa. Problemy Zarządzania, 9 (34/2).
4.Mikołajczyk, B. (2012). Finansowanie mezzanine europejskich MSP. Annales UMCS Sectio H Oeconomia, XLVI.
5.Partnerstwo publiczno-prywatne w ramach funduszy UE 2014-2020 (projekty hybrydowe) (2015).
6.Warszawa: Platforma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.
7.Połączenie finansowania za pomocą dotacji UE z partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) na rzecz infrastruktury Modele koncepcyjne i indywidualne przykłady (2010). Zadanie Jaspers 1 C. PricewaterhouseCoopers Egei.
8.Proposal for Revenue Generating Operations (2012). Interinstitutional File 2011/0276 (COD). Council of the European Union.
9.Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ill 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) ill 1083/2006 (2017). Pobrane z: http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL!TXT /?uri=CELEX:32013Rl 303 (15.05.2017).
10.Ustawa z dnia 19 grudnia 2009 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. ill 19, poz. 100, z późn. zm.
11.Ustawa z dnia 11lipca2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finan-sowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Dz.U. poz. 1146 z późn. zm.
12.Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty lub usługi, Dz.U. 2015, poz. 113 z późn. zm. Węcławski, J. (2006). Hybrydowe instrumenty finansowania przedsiębiorstw. W: P. Karpuś (red.), Finanse przedsiębiorstwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
13.Węcławski, J. (2010). Debt Equity Swap i Debt Buy Backs jako instrumenty restrukturyzacji finan-sowej przedsiębiorstwa. Annales UMCS Sectio H: Oeconomia, 2 (XLIV), 749.
14.Wrońska-Bukalska, E. (2014). Hybrydowe źródła finansowania działalności rozwojowej przedsię-biorstwa - studium przypadku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 802. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 65, 843-851.
15.Wytyczne do obliczenia publicznych lub równoważnych wydatków strukturalnych dla celów dodat¬kowości (2006). Dokument ill 3 Komisji Europejskiej Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Bruksela.
16.Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (2017). Pobrane z: www.mir.gov.pl/strony/zadania/fundusze-europejskie/ wytyczne (15.05.2017).