Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego na tle państwowego długu publicznego i jego struktura

Autorzy: Wojciech Bożek
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego
Słowa kluczowe: jednostki samorządu terytorialnego zadłużenie publiczne
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (41-52)
Klasyfikacja JEL: K39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W opracowaniu omówiono zagadnienie zadłużenia podsektora samorządowego i jego udział w państwowym długu publicznym. Skupiono się przede wszystkim na zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego, prezentując teoretycznoprawne i statystyczne ujęcie tytułowych zagadnień oparte na obowiązujących przepisach prawa, poglądach wyrażonych w doktrynie oraz informacjach publikowanych przez Ministerstwo Finansów, jak również orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych. Podstawowym celem badawczym opracowania jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaki jest udział zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w państwowym długu publicznym oraz jakie są przyczyny jego występowania i źródła pokrycia. Przeprowadzone badania, na podstawie o metod prawnoporównawczej, dogmatycznej i analitycznej, prowadzą do wniosku, że większość zadłużenia publicznego stanowi zadłużenie Skarbu Państwa, które jest ujmowany jako część zadłużenia rządowego, z kolei zadłużenie podsektora samorządowego stanowią przede wszystkim zobowiązania wynikające z deficytów tych jednostek, w tym powiązane z korzystaniem ze zwrotnych źródeł jego finansowania. Zadłużenie podsektora rządowego w ostatnim okresie istotnie wzrosło. Tymczasem jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, pomimo nałożenia na nie dodatkowych zadań publicznych w związku z realizowaniem programów socjalnych, zmniejszyły swoje zadłużenie o 3,7% w porównaniu do 2015 roku.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bożek, W. (2015). Lokaty wolnych środków z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. W: W.M. Miemiec (red.), Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza i perspektywy. Warszawa: Wolters Kluwer.
2.Dobrzyński, P. (2014). Prawne instrumenty ograniczające poziom zadłużenia JST. W: P. Walczak (red.), Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Jłj;zwania w obliczu nowej perspektywy finansowej UE. Warszawa: C.H. Beck.
3.Gonet, W. (2013). Naprawa finansów jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin. http://emerytura.gov.pl/wybor-ofezus/reforrna-ofe (19 .05.2017).
4.Jastrzębska, M. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.
5.Kamiński, A. (2012). Finansowanie dłużne w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.
6.Kornberger-Sokołowska, E. (2012). Finanse jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Lexis Nexis.
7.Mikos-Sitek, A. (2015). W: W. Misiąg (red.), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
8.Ministerstwo Finansów (2017). Zadłużenie Sektora Finansów Publicznych IV kw./2016. Biuletyn
9.kwartalny. Warszawa, 31 marca. Pobrane z: www.mf.gov.pl (19.05.2017).
10.Ofiarski, Z. (2010). Prawo finansowe. Warszawa: C.H. Beck.
11.Pietrewicz, M. (2010). Finanse publiczne. W: J. Ostaszewski (red.), Finanse. Warszawa: Difin. Salachna, J.M. (2012). Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego.
12.Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym. Gdańsk: ODDK.
13.Salachna, J.M. (2014). Budżet i wieloletnia prognoza finansowa. Gdańsk: ODDK.
14.Sawicka, K. Źródła finansowania deficytu budżetowego (2013). W: W. Miemiec, K Sawicka, M. Miemiec, Prawo finansów publicznych sektora samorządowego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer.
15.Trykozko, R. (2010). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Taxpress. Tyniewicki, M. (2013). Komentarz do art. 86 u.f.p, W: E. Ruśkowski, J.M. Salachna (red.), Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
16.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2016 r., 9/I/2016, Legalis ill 1428686.
17.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 3 lipca 2013 r., 14/40/2013, Legalis ill726170.
18.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r., 4/6/2014, Legalis ill 950208.
19.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 1 marca 2011 r., V/971/2011, Legalis ill 1231678.
20.Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2010 r., 44/2010, Legalis ill 248696.
21.Ustawa z dnia 2.04.1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. ill 78, poz. 483 ze zm. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych. T.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.
22.Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym. T.j. Dz.U. 2016, poz. 814 ze zm.
23.Ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie województwa. T.j. Dz.U. 2016, poz. 486 ze zm.
24.Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym. T.j. Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych
25.ustaw, drnk sejmowy ill 2509. Pobrane z: www.sejm.gov.pl (19.05.2017).