Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866     DOI: 10.18276/epu.2017.129-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Polityka w zakresie podatku od nieruchomości na przykładzie miast wojewódzkich

Autorzy: Adam Adamczyk
Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Dawid Dawidowicz
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny
Słowa kluczowe: polityka podatkowa zadłużenie miast jednostki samorządu terytorialnego
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (21-32)
Klasyfikacja JEL: H71 G29 H63
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy miasta wojewódzkie istot¬nie różnicują między sobą wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz jakie czynniki mogą wpływać na zróżnicowanie stawek tego podatku. W badaniu wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona oraz metodę aglomeracji Warda. Wyniki badania pozwalają stwierdzić, że większość miast prowadzi względnie podobną politykę w zakresie stawek podatku od nieruchomości oraz że istnieje zależność między stawkami tego podatku a liczbą mieszkańców miasta.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Business Insider Polska (2017). Ranking zadłużenia miast wojewódzkich. Pobrane z: https://archi-wum.businessinsider.com.pl/kraj/ranking-zadluzenia-miast-wojewodzkich-rekordzista-za-dluzony-niemal-na-100-proc/w7syc3 (17.05.2017).
2.European Economy. Possible reforms of real estate taxation: Criteria for successful policies (2012). Occasional Papers, 119.
3.Felis, P. (2012). Elementy teorii i praktyki podatków majątkowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
4.Odstępstwa od podstawowej stawki podatku od nieruchomości - wybrane zagadnienia (150/2010).
5.Warszawa: Kancelaria Senatu. Biuro Analiz i Dokumentacji Dział Analiz i Opracowań Tematycznych, Opinie i Ekspertyzy.
6.Satoła, Ł. (2013). Polityka opodatkowania nieruchomości w gminach województwa małopolskiego w latach 2007-2010. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 9 (58).
7.Satoła, Ł. (2014). Wpływ polityki podatkowej gmin na poziom przedsiębiorczości (na przykładzie podatku od nieruchomości). Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40.
8.Swianiewicz, P. (2011). Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Municipium.
9.Swianiewicz, P„ Łukomska, J. (2015). Wspólnota. Bogactwo samorządów, Ranking dochodów JST. Pobrane z:http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user _ upload/Rauking/Rauking_ -_ Zamoznosc _samorzadow _ 2016 _r _OK.pelf (19.05.2017).
10.Śmiechowicz, J. (2013). Zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości jako instrument wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Krytyka Prawa, 5.
11.www. polska w liczbach. pl (2017).