Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.129-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 129 2017
Wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na inwestycje i wzrost polskiej gospodarki

Autorzy: Grażyna Ancyparowicz
Narodowy Bank Polski Rada Polityki Pieniężnej
Słowa kluczowe: budżet wieloletnie ramy finansowe inwestycje fundusze strukturalne polityka spójności
Rok wydania:2017
Liczba stron:15 (5-19)
Klasyfikacja JEL: E65 G20 G28 H70
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejsze opracowanie jest przyczynkiem do oceny wpływu absorpcji środków z fun¬duszy strukturalnych Unii Europejskiej na dynamikę inwestycji sektora publicznego oraz induko¬wanych przez nie inwestycji w sektorze przedsiębiorstw. Na podstawie danych bilansu płatniczego i sprawozdawczości z wykonania budżetu państwa przeprowadzono analizę napływu środków unij¬nych do Polski w latach 2004-2016, ich udziału w wydatkach majątkowych budżetu państwa oraz w nakładach inwestycyjnych brutto na środki trwałe. Następnie, na podstawie porównania wyników rzeczywistego scenariusza ze scenariuszem kontrfaktycznym (zakładającym brak transferów), osza-cowano wpływ środków unijnych na dynamikę polskiego PKB, inwestycji i zatrudnienia w okresie poakcesyjnym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Biuletyn Statystyczny (2017). Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/biuletyn-staty¬styczny-m-42017,4,63 .html (24.05.2017).
2.Budżety jednostek samorządu terytorialnego. Sprawozdania budżetowe (2017). Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl (24.05.2017).
3.Decyzja Rady (UE) 201511848 z dnia 5 października 2015 r. w sprawie wytycznych dotyczących poli¬tyk zatrudnienia państw członkowskich na rok 2015 (2015). Dz.U. L 268, s. 28-32. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL!TXT /?uri=uriserv:em0028 (15 .05.2017).
4.Decyzja Rady 20141335/UE z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014). Dz.U. L 168 z 7.06.2014, s. 105.
5.Decyzja Rady 881376/EWG w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (2009).
6.Euratom, Dz.U. 143.
7.Europa 2020: Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włą¬czeniu społecznemu (2010). Komisja Europejska (COM: COM_2010_092; COMNAT:
8.COM_2010_2020_FIN; CELEX: 52010DC2020).
9.Hardt, Ł. (2009). Czy Fundusze Europejskie mogą stać się czynnikiem przeciwdzialającym spo-wolnieniu gospodarczemu? W: K. Bartosik (red.), Gospodarka Polski. Prognozy i opinie. Warszawa: PAN.
10.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Działanie na rzecz stabilności, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (COM (2012) 299).
11.Konkluzje Rady Europejskiej w Brnkseli z marca 2010 r.
12.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM (2014) 130 final z 5.03.2014).
13.Makroekonomiczne uwarunkowania polityki pieniężnej (2017). Warszawa: Narodowy Bank Polski. Marzinotto, B. (2016). Income Inequality and Macroeconomic Imbalances under EMU. LEQS - LSE 'Europe in Question' Discussion Paper Series, li O.
14.Mulitannual financial framework 2014-2020. Comparison with previous financial frame¬works (2014). Pobrane z: http://europa.eu/rapid/press-release_MEM0-13-1004_pl.htm (15.05.2017).
15.Podsumowanie realizacji strategii „Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospo-darczego sprzyjającego włączeniu społecznemu (COM(2014) 130 final z 5.03.2014).
16.Przegląd wydatków publicznych na programy drogowe finansowane ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Raport z przeglądu, Ministerstwo Finansów. Pobrane z: http://www. mf.gov.pl(24.05.2017).
17.Roczne wskaźniki makroekonomiczne (2017). Główny Urząd Statystyczny. Pobrane z: http://stat. gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (10.05.2017).
18.Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 131112013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (2014). Dz.U. UE, L 347/884.
19.Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 60812014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wyko¬nawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (2014). Dz.U. L 168, s. 29.
20.Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 60912014 z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie metod i pro¬cedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (2014). Dz.U. L 168.
21.Rutkiewicz, K. (2011). Znaczenie Funduszy Europejskich dla rozwoju gospodarczego Polski.
22.Pobrane z: http://bibliotekacyfrowa.pl/Content/37116/08 _Krzysztof_ Rutkiewicz.pdf (15.05. 2017).
23.Sprawozdania operatywne z wykonania budżetu państwa za lata 2004-2015. Ministerstwo Finansów. Tabela wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013Rl3 ll&from=EN (15.05.2017).
24.The implementation of the provisions in relation to the ex-ante conditionalities during the program¬ming phase of the European Structural and Investment (ES!) Funds. Final report (2016). metis GmbH, Directorate-General Regional and Urban Policy, European Commission, July.
25.Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Pobrane z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/
26.TXT/PDF/?uri=CELEX:l2012E/TXT&from=PL (15.05.2017).
27.Ustawy budżetowe na lata 2016 i 2017. Ministerstwo Finansów.
28.Wpływ funduszy UE na rozwój gospodarczy Polski (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski. Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez Polskę w 2016 r. (2017). Narodowy Bank Polski. Zalecenie Rady (UE) 201511184 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ogólnych wytycznych dotyczących polityk gospodarczych państw członkowskich i Unii Europejskiej (2015). Dz.U. L 192, s. 27-31.