Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-38
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
E-administracja w Polsce - jak daleko do osiągnięcia poziomu UE

Autorzy: Dorota Oniszczuk
Urząd Komunikacji Elektronicznej

Marcin Rafalski
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Słowa kluczowe: e-administracja badania internet zarządzanie
Rok wydania:2017
Liczba stron:12 (385-396)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Elektroniczna administracja wspiera procesy administracyjne, podnosi jakość usług i efektywność wewnętrzną sektora publicznego. Badania poświęcone e-usługom udostępnianym przez administrację publiczną pokazują, że Polacy rzadziej niż obywatele pozostalych państw Unii Europejskiej wykorzystują kanaly cyfrowe do prywatnych kontaktów z e-administracją. Ważnym instrumentem efektywnego zarządzania w UKE jest szerokie wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wdrożenie planowanych rozwiązań oraz osiągnięcie założonych wartości ich realizacji powinno sprawić, że liczba klientów korzystających z elektro­nicznych usług udostępnianych przez urząd będzie bliska średniej wartości krajów UE i wyższa niż średnie wykorzystanie internetu do załatwienia spraw w ramach administracji w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Baza danych Eurostatu. Pobrano z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
2.European Parliament. eGovernment, Using technology to improve public services and democratic
3.participation. September 2015.
4.Raport: E-administracja w oczach internautów (lipiec 2016). Ministerstwo Cyfryzacji, PBS. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2012-2016. GUS. Studium Wykonalności Projektu „Budowa Platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicz-
5.nej". U rząd Komunikacji Elektronicznej.
6.Śledziewska, K„ Zięba, D. (2016). £-administracja w Polsce na tle Unii Europejskiej. Warszawa:
7.Digital Economy Lab UW.
8.Świadczenie usług publicznych w formie elektronicznej na przykładzie wybranych jednostek sa¬morządu terytorialnego (2016). Warszawa: NIK.
9.U stawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania pu-bliczne.