Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-35
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Wybrane zagadnienia prawne elektronicznej dokumentacji medycznej

Autorzy: Aleksandra Klich
Uniwersytet Szczeciński, Mazurkiewicz Cieszyński Mazura i Wspólnicy sp. p.
Słowa kluczowe: prawo medyczne dokumentacja medyczna elektroniczna dokumentacja me¬dyczna ochrona danych medycznych
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (351-360)
Klasyfikacja JEL: K32
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W aktualnie obowiązującym porządku prawnym polski ustawodawca dopuszcza tworzenie dokumentacji medycznej w dwóch postaciach - tradycyjnej papierowej i elektronicz­nej. Zgodnie z założeniem legislatora po 31 grudnia 2017 roku w publicznym systemie opieki zdrowotnej forma elektroniczna ma stać się jedyną akceptowalną formą prowadzenia dokumenta­cji medycznej. Z tego względu celem niniejszego artykułu jest zwrócenie szczególnej uwagi na praktyczne aspekty związane z tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem EDM, co nieroze­rwalnie związane jest z bezpieczeństwem danych medycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Barrows, R.C., Clayton, P.D. (1996). Privacy, Confidentiality: and Electronic Medical Records.
2.Journal of the American Medical Informatics Association, 3 (2), 139-148.
3.Boratyńska, M., Konieczniak, P. (2001). Prawa pacjenta (s. 361-362). Warszawa: Difin. Flaga-Giemszyńska K., Klich A, Kubala M. (2014). Dowód z dokumentacji medycznej w spra¬wach o unieważnienie malżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa na tle prawa cywilnego i kanonicznego (s. 43-67), W: M. Andrzejewski, K. Dadańska (red.), Współ¬czesne problemy prawa rodzinnego i spadkowego, Szczecin.
4.Gołaczyński, J., Kotecka, S. (2011). Klikając Temidę. Prawo Mediów Elektronicznych, 3, s. 11. Kamiński, M. (2008). Powierzenie przetwarzania osobowych danych medycznych a perspek¬tywy prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Prawo Mediów Elektronicznych, 8, Dodatek do Monitora Prawniczego, !6.
5.Karkowska, D. (2016) (red.), Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz (s. 462 i n.). Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer SA.
6.Klich, A. (2016). Prawo dostępu do sądu - rozważania na tle informatyzacji postępowania cywil¬nego. W: M. Boratyńska (red.), Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga Jubi¬leuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu (s. 809-821). Warszawa: Wy¬dawnictwo Wolters Kluwer.
7.Kotecka, S. (2010). Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej (s. 3-4). Warszawa:
8.Wydawnictwo C.H. Beck.
9.Kurowska, E. W: Z. Cnota, G. Gura, E. Kurowska (2016). Zasady i tryb ustalania świad¬czeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz (s. 104-107). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
10.Kwiatkowska, E. (2016). Internet rzeczy. Czy będą nas leczyć komputery? Internetowy Kwar¬talnk Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria Regulacyjna, 6, 20-32.
11.NIK (2016). Informacja o wynikach kontroli. Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej.
12.Warszawa (s. 7-8). Pobrano z: https://www.nik.gov.pl/plik/id,10736, vp,13069.pdf.
13.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów doku-mentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz.U. z 2015 r., poz. 2069.
14.Szymczyk, D.M., Horoch, A. (2013). Implementacja elektronicznej dokumentacji medycznej.
15.Część 2 - korzyści dla uczestników systemu ochrony zdrowia. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19 (3),324-330.
16.Ustawa z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz¬nych, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1793.
17.Ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 186.
18.Ustawa z 28.04.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1535. Ustawa z 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, Dz.U. z 2014 r. poz. 998.
19.Ustawa z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektó¬rych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r., poz. 1991.
20.Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 27.9.2012 r., I ACA 500/12, Legalism 743116.