Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-34
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
E-wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych jako przykład rozwoju nowych technologii w sferze publicznej

Autorzy: Kinga Flaga-Gieruszyńska
Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji Katedra Postępowania Cywilnego
Słowa kluczowe: e-wymiar sprawiedliwości informatyzacja postępowania cywilnego elektroniczne postępowanie upominawcze
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (339-349)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Autorka omawia zalożenia informatyzacji jako procesu tworzenia nowoczesnego sądownictwa cywilnego. W tym względzie szczególne znaczenie mają rozwiązania usprawniające organizację wymiaru sprawiedliwości oraz wprowadzające interaktywne formy informacji o prawie i orzecznictwie sądów powszeclmych. Przykładem rozwiązania odnoszącego się już bezpośrednio do rozpoznawania i rozstrzygania sporów cywilnych w systemie teleinformatycz­nych jest zaś elektroniczne postępowanie upominawcze, traktowane jako postępowanie o charakterze pilotażowym, będące pierwszym krokiem do wprowadzania kolejnych postępowań zarówno o charakterze rozpoznawczym, jak i wykonawczym. Autorka wskazuje perspektywy informatyzacji postępowania cywilnego oraz występujące w tym zakresie szanse i zagrożenia związane przede wszystkim z połowicznością niektórych rozwiązań.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cyrul, W., Duda, J., Opiła, J., Pelech-Pilichowski, T. (2014). Informatyzacja tekstu prawa. War-szawa: LEX.
2.Gołaczyński, J. (2016). Komentarz do art. 1311 k.p.c. W: J. Gołaczyński (red.), Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Legalis.
3.Kotecka, S. (2011). Zagadnienia archiwizacji elektronicznych akt sądowych de lege lata. Pobrane z: www.nawokandzie.ms.gov.pl (28.12.2016).
4.Kulski, R. (2016). Komentarz do art. 50528 k.p.c. W: A. Marciniak, K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz. Art. 367-729. Warszawa: Legalis.
5.Marszałkowska, D. (2013). Konferencja „Efektywność, sprawność i skuteczność w zarządzaniu sądami i sprawami - standardy europejskie". Pobrane z: www.iustitia.pl (23.12.2016).
6.Ministerstwo Sprawiedliwości. Pobrane z: www.ms.gov.pl/pl/sady-w-internecie/portal-informacyjny/ (20.12.2016).
7.Ministerstwo Sprawiedliwości. Pobrane z: Poradnik dla powoda. Pobrano z: http://www.waw.sa. gov.pl/container/budzet/epu/73 l_poradnikdlapowoda.pdf, s. 1-2 (18.01.2017).
8.Rudkowska-Ząbczyk, E. (2016). Komentarz do art. 125 k.p.c. W: E. Marszałkowska-Krześ, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Warszawa: Legalis.
9.Strategia Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata 2009-2014 (Dz.U. MS nr 2, poz. 8).
10.Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny.