Ekonomiczne Problemy Usług

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług

ISSN: 1896-382X     eISSN: 2353-2866    OAI    DOI: 10.18276/epu.2017.126/2-29
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 126 (2) 2017
Możliwości wykorzystania analizy sentymentu w procesach prosumenckich

Autorzy: Tomasz Turek
Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: prosumpcja analiza sentymentu Web 2.0
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (285-294)
Klasyfikacja JEL: L26 L86
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Rozwój internetu Web 2.0 spowodował zmianę paradygmatu komunikacji w sieci. Obecnie content generowany przez użytkowników jest źródłem istotnych danych dla przedsię­biorstw, które mogą w ten sposób opracować ofertę, idealnie dopasowaną do potrzeb. Automa­tyczna analiza danych i tekstów o charakterze jakościowym, możliwa jest dzięki analizie senty­mentu 1. Uzyskane wyniki pozwalają na optymalizację procesów produkcji, logistyki, handlu i promocji. W efekcie opinie klienta wpływają na ostateczny kształt produktów i usług. Celem artykułu jest prezentacja podstawowych możliwości wykorzystania analizy sentymentu w proce­sach prosumenckich. W pierwszej części artykułu wyjaśniono istotę analizy sentymentu oraz jej kluczowe metody. W dalszej części opracowania zwrócono uwagę na zjawisko prosumpcji w internecie Web 2.0. Trzecia część artykułu wskazuje na źródła danych dla analizy sentymentu w procesach prosumpcji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Analiza techniczna, fandamentalna i sentymentu - trzy rodzaje analizy. Pobrano z: http://tradersarea.pl/ analiza-techniczna-fundamentalna-i-sentymentu-trzy-rodzaje-analizy (02.2017).
2.Bing Liu's Opinion Lexicon https://goo.gl/9rNgVy.
3.Budziewicz-Guźlecka, A. (2012). Management of Changes in Enterprises as a Form of Adapta¬tion to E-Economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Se¬rvice Management, 8, 207.
4.Dzieciątko, M. (2012). Text Mining a codzienna rzeczywistość. Pobrano z: www.sas.com (01.2017). Farhadloo, M„ Rolland, E. (2016). Fundamentals of Sentiment Analysis and Its Applications. W:
5.W. Pedrycz, S.M. Chen (red.), Sentiment Analysis and Ontology Engineering, Studies in Computational Intelligence 639. Switzerland: Springer International Publishing.
6.Goss, M., Głowacka, N. Wprowadzenie do analizy sentymentu. Pobrano z: goo.gl/plI3rnD (01.2017). Krzysztofek, K. (2014). Rozproszone społeczeństwo: od wielkich centrów wytwórczych do oso-bistych przemysłów. W: P. Siuda, T. Żaglewski (red.), Prosumpcja: pomiędzy podejściem apokaliptycznym a emancypującym. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
7.Liu, B. (2012). Sentiment Analysis and Opinion Mining, Morgan & Claypool Publishers. Pobrano z: www.cs.uic.eduHiub/FBS/SentimentAnalysis-and-OpinionMining.pdf (O 1.2017).
8.Medhat, W., Hassan, A., Korashy, H. (2014). Sentiment analysis algorithms and applications:
9.A survey. Ain Shams Engineering Journal, 5 (4), 1093-1113. Pobrane z: www.science direct.com/science/article/pii/S209044 7914000550 (O 1.2017).
10.Python NLTK Text Classification. Pobrane z: goo.gl/SqDoxe (01.2017).
11.Siuda, P. (2012). Mechanizmy kultury prosumpcji, czyli fani i ich globalne zróżnicowanie. Studia Socjologiczne, 4 (207).
12.Strzelecki, A. (2015). Prosumpcja treści w społecznościach wirtualnych. W: M. Pańkowska (red.), Uwarunkowania technologiczno-społeczne i modele prosumpcji systemów informa¬tycznych zarządzania (s. 164). Katowice: Wydawnictwo UE w Katowicach.
13.Toffler, A. (2006). Trzecia fala. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.
14.Tomanek, K. (2014). Analiza sentymentu- metoda analizy danych jakościowych. Przykład zasto-sowania oraz ewaluacja słownika RID i metody klasyfikacji Bayesa w analizie danych ja-
15.kościowych. Przegląd Socjologii Jakościowej, JO (2), 118-136. Pobrane z: www.przeglad socjologiijakosciowej.org (O 1.2017).
16.Wańczyk, K. (2016). Wskaźnik sentymentu rynku - czy warto jemu zaufać? Pobrane z: www.edu kacjagieldowa. pl/2016/02/wskaznik-sentymentu-rynku (02.2017).
17.Wybory 2015. Analiza Big Data w internecie alternatywą dla sondaży przedwyborczych. Pobrane z: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wybory-2015-analiza-big-data-w-internecie,214,0, 1931222.html (02.2017).
18.Ziora, L. (2016). The Sentiment Analysis as a Tool of Business Analytics in Contemporary Or-ganizations. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach, 281, 234-241.